Wnioski i spostrzeżenia z zajęć pozalekcyjnych
Opracował: mgr Jan Kubiak.. Propozycje wniosków do pracy w następnym roku szkolnym: wnioski do plany pracy szkoły.. Imię i nazwisko nauczyciela Imię i nazwisko obserwującego Przedmiot / rodzaj zajęć Temat zajęć Data obserwacji Założone cele zajęć Zaplanowane metody Po czym poznamy, że cele zostały osiągnięte?. czy płatne) Nauczyciel prowadzący Częstotliwość zajęć Liczba godzin zrealizowanych Liczba uczniów uczęszczających Efekty prowadzonych zajęć:: Wnioski i spostrzeżenia:WNIOSEK O REALIZACJĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH.. Projekt obejmowałWnioski z realizowanych zadań: .. poz. 2156 oraz z 2016r.. Cele operacyjne Forma realizacji.. W trakcie obserwacji nauczyciel musi posiadać dokumentację wynikającą z charakteru obserwowanych zajęć (dziennik lekcyjny, dziennik zajęć pozalekcyjnych, plan wynikowy, program nauczania, a dodatkowo w przypadku nauczycieli stażystów i kontraktowych scenariusz lub konspekt lekcji).. Przewidywane rezultaty.. Można je wysłać na adres [email protected] lub składać w sekretariacie szkoły.Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki prowadzone przez mgr Renatę Kwapisz.. Do analizy wpłynęło 93 ankiet.z czynności nauczyciela i czasu wykorzystywanego już przez poszczególnych uczniów.. W wyniku diagnozy sytuacji wychowawczej w szkole rada pedagogiczna z udziałem uczniów i rodziców ustala priorytety w pracy wychowawczej na dany rok szkolny.Prosze o pomoc: jak maja wyglądać wnioski z hospitacji?.

Lp.Arkusz obserwacji zajęć Pozalekcyjnych.

Program ten można wykorzystać w całości lub dostosować do zapotrzebowania grupy.. Jak to wogóle ma wygląda?. Obserwacji podlegać więc mogą takie elementy organizacji zajęć jak: czas planowany, czas wykorzystany już wyłącznie na działania związane z celem zajęć, czas zajęty przez uczniów i czas wykorzystany przez poszczególnych uczniów.ARKUSZ HOSPITACJI Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Anna Dobrzyńska, Aneta Szalińska Grupa: 3-4-latki Data hospitacji: 25 kwietnia 2013r.. Program „My wiemy, co jemy" przeznaczony jest do realizacji z uczniami klasy szóstej szkoły podstawowej.1 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im.. W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z matematyki brało udział 8 uczniów.. Jestem > nauczycielem stazystą i hospitowałam dziś lekcję swojego opiekuna, który > polecił mi sporządzic wnioski.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270 ) 3.. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy - Rok szkolny 2014/2015 Wnioski z ewaluacji wewnętrznej - rekomendacje: Kierunkować działania na indywidualne podejście do ucznia;Program zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym I. wnioski do planu pracy pedagoga..

Uwagi i spostrzeżenia z przebiegu zajęć.

Osiągnięcia uczniaZgodność z podstawą programową Zgodność z planem pracy świetlicy szkolnej.. XI.Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki - Koszyce Wielkie 24.07.2012.. Ankieta była anonimowa, opracowana w celu zapoznania się z zainteresowaniami uczniów, oraz wydobycie tego, czego oczekują uczniowie ze strony szkoły odnośnie rozwijania i poszerzania wiedzy i umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOWALI ROK SZKOLNY.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.trzecich dot.. Przy wdrażaniu alternatywnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego szkoła powinny w większym stopniu wykorzystywać potrzeby i zainteresowania uczniów oraz podejmować współpracę z szeroko rozumianym środowiskiem i instytucjami prowadzącymiAnalizie poddano - programy zajęć, dzienniki zajęć, sprawozdania z realizacji zajęć i osiągniętych celów, procedurę uruchamiania zajęć dodatkowych..

zajęć pozalekcyjnych w szkole.

spostrzeżenia studiują materiały źródłowe .. klasyfikują, wyprowadzają wnioski każdy uczestnik pracuje, ćwiczy umiejętności wykorzystują, przetwarzają wyszukane informacje Rozwiązywania problemówUstawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r.. Tematyka hospitacji: „Mali Odkrywcy" - wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wody (tego co po niej pływa/topi się, co się w rozpuszcza, co się nie rozpuszcza) poprzez samodzielne działania i .Własne doświadczenia z taka formą zajęć w czasie lekcji wychowania fizycznego oraz wiadomości i umiejętności zdobyte na kursach i warsztatach pozwoliły nam na opracowanie własnego zajęć pozalekcyjnych z ćwiczeń muzyczno ruchowych.. Plan nadzoru pedagogicznego wPrzedszkolu Nr 50 w Rybniku II.. Cel hospitacji: Badanie poziomu umiejętności dzieci.. Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadzący Częstotliwość zajęć Liczba godzin zaplanowanych Liczba godzin zrealizowanych Liczba uczniów zapisanych Liczba uczniów uczęszczających na zajęcia Frekwencja 1.Rodzaj zajęć i nazwa zajęć (określić: społ.. Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego bardzo często obserwuje się chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych.Chętni rodzice dzielą się wnioskami z analizy ankiety.. Elementy podlegające ocenieX..

wnioski do ewaluacji programu wychowawczego i profilaktyki.

Nauczyciel rozdaje rodzicom ulotki zawierające informacje nt. oferty zajęć pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę oraz zajęć pozaszkolnych organizowanych na terenie miasta.. Zajęcia odbywały się przez półtorej roku i trwały w okresie od stycznia 2011r.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie nauki matematyki w klasach IV-V.. Bąków, 2012.. Bohaterów 6 Pułku Piechoty w Częstochowie był realizowany grant „Twórcza wyobraźnia" - zajęcia arteterapeutyczne.. do czerwca 2012r.Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. Szukałam w sieci > ale nie znalazłam zadnych przykładowych:(> Bardzo proszę o pomoc.. Termin rozpoczęcia od Termin zakończenia do Liczba uczniów objętych programem HARMONOGRAM DZIAŁAŃ.. Informacje o programie 1.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY:-umiejętność szybkiego rozwiązywania zadań konkursowych1 PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z PRZYRODY I EKOLOGII SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA IV etap edukacyjny Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia .Program zajęć pozalekcyjnych „ My wiemy, co jemy" przeznaczony do realizacji.. w Szkole Podstawowej w Bąkowie.. W Szkole Podstawowej nr 20 im.. Nazwa programu UZASADNIENIE.. Data rozpoczęcia programu l styczeń 2004r.. Zrealizowano 156/180 godzin.. Osobną procedurą naboru do zajęć pozalekcyjnych posłużono się w klasach I - III szkoły podstawowej, gdzie prowadzony jest projekt unijny „ Równaj do najlepszych".Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych w 2010 r. „Twórcza wyobraźnia"- zajęcia arteterapeutyczne.. Wnioski: 1.. Zasięg obserwacji: 1.W ramach Innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych pojawiły się również : niezapomniane zabawy z podwórka: gra w gumę, w klasy, chowanego, kwadraty( z wykorzystaniem piłki do nogi), duża skakanka.. Grupa liczy 10 osób z klasy IV i 10 osób z klasy V.. Temat ( nazwa programu) „Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień" 2.. W jedną sobotę zostały zorganizowane przez wychowawcę klasy I zajęcia z zumby dla dzieci i ich rodziców.- zajęć prowadzonych przez nauczycieli zajęć edukacyjnych, - zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę, - zajęć warsztatowych prowadzonych przez pedagoga szkoły.. I. Charakterystyka programu.. Zachęca rodziców do skorzystania z propozycji.Załącznik 1 - wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego Załącznik 2 - j.obcy - podanie o zwolnienie z obecności na pierwszych i ostatnich godzinach Załącznik 3 - wf - oświadczenie rodzica o odpowiedzialności Załącznik 4 - wf - prośba rodzica o zwolnienie z zajęć Załącznik 5 - wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć .wnioski z klasyfikacji w roku szkolnym 2018/ 2019, spostrzeżenia wynikające z codziennej obserwacji pracy szkoły, potrzeb uczniów, ich rodziców i nauczycieli, .. korzystanie przez uczniów z oferty zajęć pozalekcyjnych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt