Zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych
Opisać warunki życia w polarnej stacji badawczej.. W regionach polarnych położone są też bieguny magnetyczne Ziemi, do których zbiegają się linie pola magnetycznego naszej planety.. w obszarach polarnych.. Pod wpływem zanieczyszczenia środowiska niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym powstają we wszystkich jego elementach.Środowisko przyrodnicze jest źródłem różnych dóbr materialnych, powstałych w wyniku pracy produkcyjnej człowieka z przekształconych tworów przyrody.. Plan lekcji Globalne ocieplenie, prowadzące do zmniejszania się zasięgu pokrywy lodowej w Arktyce;Zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych: intensywne topnienie pokrywy lodowej spowodowane globalnym ocieplaniem się klimatu;Wymień przykłady zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych.. podczas których Słońce nie zachodzi lub nie wschodzi przez co najmniej 24 godziny.. Zapoznaj się z tematem lekcji ( podręcznik str. 173 -176).. - Położenie Antarktyki.. Oprócz tego, dzięki temu, że potrafimy dostrzec jej piękno jest dla nas źródłem przeżyć duchowych i intelektualnych.. Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.. Największe rzeki Azji mają źródła w .Badania globalne skupiają się na ogólnoświatowych zmianach środowiska przyrodniczego, których skutki obserwowalne są min..

Przykłady zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych: 1.

.Niedźwiedź polarny, niedźwiedź biały (Ursus maritimus) - gatunek dużego ssaka drapieżnego z rodziny niedźwiedziowatych, zamieszkującego Arktykę.Jest drapieżnikiem szczytowym w zasięgu swojego występowania.Grube futro i warstwa tłuszczu chronią go przed zimnem.. Stan środowiska naturalnego w Tybecie jest problemem międzynarodowym, gdyż wpływa na warunki w sąsiednich krajach, w których żyje połowa ludzkości.. Mapa witryny.. Według innej, Arktykę ogranicza koło podbiegunowe północne, co jednak sprawia, że w jej obrębie znajdują się również .2..

5.Wyjaśnić zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.

Przygotuj notatkę w zeszycie.. Wymień surowce mineralne eksploatowane na terenie Arktyki.. Wymień przyczyny globalnego ocieplenia klimatu.. - Środowisko przyrodnicze Antarktydy.. Położenie geograficzne Arktyki i Antarktyki za kołami polarnymi powoduje, że w czasie dnia polarnego Słońce góruje na niewielkiej wysokości i do powierzchni Ziemi dociera tam niewielka ilość energii słonecznej.. Podczas nocy polarnej Słońce nie pojawia się ponad horyzontem.Zmiana relacji człowiek -środowisko Na początkuistnienia człowieka,w okresie cywilizacji zbieracko-łowieckieji w etapie przedindustrialnym presja człowiekana środowiskoprzyrodnicze byłastosunkowo mała, mimo iżkorzystałon intensywnie z niektórych bogactw naturalnych.. 1.Uzupełnij zdania nazwami geograficznymi spośród podanych.Arktyka - obszar Ziemi otaczający biegun północny.Jej granice określa się w różny sposób.. Zaznacz miejsca ich wydobycia na mapie .ludności Arktyki, środowisko geograficzne Antarktydy, wyjaśnia dlaczego Antarktyda nazywana jest pustynią lodową, wymienia gatunki roślin i zwierząt Antarktydy, omawia zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych.. Przede wszystkim problem dotyczy zwierząt.Szkoła Podstawowa Nr 16 im.. Położenie i środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.. Wskazać przyczyny zainteresowania człowieka obszarami polarnymi..

Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.

Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych Jedną z przyczyn zmian jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych jest topnienie lodowców spowodowane tzw. globalnym ociepleniem czego skutkiem są: .do wymienionych przyczyn zmian w środowisku przyrodniczych obszarów polarnych dopisz po jednym przykładzie ich skótków.. Strefowe zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym są wynikiem ciągłego obiegu energii i materii na powierzchni naszej planety.omawia zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych Czytaj uważnie tekst z podręcznika, analizuj mapy i wykresy, czytaj podpisy pod zdjęciami i wykonuj poniższe zadania.. Może się wydawać, że jest to niewiele, ale koncentracja wyjazdów turystycznych w czasie i przestrzeni powoduje na niektórych obszarach znaczną degradację środowiska, a tym samym przyrodniczych walorów .Tym razem przyjrzymy się przyrodzie i na środowisku Arktyki.. Jednym z pierwszych globalnych problemów, który odkryto nad Antarktydą była Dziura Ozonowa.Zmiany klimatu mają wpływ na wszystkie części świata..

Jakie zmiany zachodzą w środowisku polarnym?

Polarne czapy lodowe topnieją, a poziom mórz wzrasta.. Jeszcze wiele gatunków roślin i zwierząt wyginie.. W niektórych regionach ekstremalne zjawiska pogodowe i opady deszczu stają się coraz częstsze, podczas gdy inne cierpią z powodu ciężkich fal upałów i susz.2.. Na podstawie podręcznika (str.1 70-179) oraz dostępnych informacji: a) Podaj podobieństwa i różnice charakterystyczne dla środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki.Zmiany w środowisku powstałe w konsekwencji działalności ludzi nazywane są zmianami antropogenicznymi, zaś czynniki, które powodują je określane są jako czynniki antropogeniczne.. Wiele lodowców stopnieje.W regionie tym przyczyną takiego stanu stała się intensywna eksploatacja i przeróbka surowców mineralnych, rozwój przemysłu ciężkiego, transportu i duże zurbanizowanie.. Wandy Szuman w Toruniu E - Dziennik.. - Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych Na podstawie podręcznika i atlasu geograficznego wykonaj polecenia.. Scharakteryzować środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.Dowiesz się, jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w środowisku przyrodniczym tego obszaru i co jest przyczyną tych zmian.. Tematyka przyrody polarnej jest często nagłaśniana, zarówno przez pełnych pasji ekologów z Greenpeace, jak i bardzo poważnych naukowców obserwujących zachodzące w Arktyce zmiany.. Otóż, tak często słyszymy w mediach o topniejących lodowcach, podwyższeniu się poziomu wód w morzach i oceanach.. Miałoto związekz małągęstościązaludnienia oraz ograniczonych możliwościtechnicznych pozyskiwania tychWedług różnych poglądów miąższość środowiska przyrodniczego wznosi się od kilkudziesięciu metrów do około 30 km.. Wyjaśnij przyczyny powstania dziury ozonowej nad Antarktydą.. Według definicji klimatyczno-ekologicznej wyznacza ją lipcowa izoterma +10 °C, która w przybliżeniu pokrywa się również z północną granicą wegetacji drzew.. Cechy środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki .. Związane są one ze wszystkimi formami pośredniego lub też bezpośredniego wpływu ludzi na środowisko naturalne.podaje przyczyny wyludniania się Syberii ocenia, na podstawie map, warunki środowiska przyrodniczego wskazanych obszarów Rosji z punktu widzenia życia i działalności człowieka, wyszukuje w źródłach statystycznych dane dotyczące miejsca Rosji w produkcji przemysłowej świata Niemcy lokalizuje na mapie Niemcy oraz ich stolicę,Udział turystyki w degradacji środowiska przyrodniczego szacuje się na 5-7% (udział przemysłu wynosi 40%, rolnictwa 15%).. a) wzrost temperatury powietrza na Ziemi.. Równowadze ekologicznej w Tybecie zagraża rabunkowa gospodarka bogactwami naturalnymi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt