Plan pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej
przez analizę.. Wymiana doświadczeń wPLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POGORZAŁKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Skład zespołu: Ewa Czarnecka - przewodnicząca Tamara Jabłońska Ewa Szamruchiewicz Terminy spotkań: trzy spotkania w semestrze (lub częściej w zależności od potrzeb)Plan pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Lp.. Zakres badania Termin Osoby odpowiedzialne Wstępna diagnoza przedszkolna Oddziały przedszkolne 0a, 0b, 0cw czasie wyjazdu do „zielonej szkoły" realizowano Miejski Program Edukacji Ekologicznej, zorganizowano Dzień Dziecka.. Tematyka Termin realizacji Odpowiedzialni 1.. Opracowałam plan pracy lidera na rok szkolny 2008/2009 i plan pracy zespołu wynikający z potrzeb pracy szkoły i nauczycieli.. nauczyciele pełniący dyżury na bieżąco informowali wychowawców o niewłaściwym zachowaniu uczniów.. Współpraca ze szkołami, z przedszkolami w celu wyszukiwania dzieci z trudnościami w realizacji Wykonanie badań przesiewowych.. Określenie zadań zespołu i sposobu ich realizacji na rok szkolny 2015/16 Zebranie zespołu 09.09.15r.. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2.. Zadania do realizacji Sposoby realizacji zadań Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi 1.. Tematyka Termin realizacji (Tabela - dpo.. 80 rocznica II wojny światowej.. Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego Sierpień Ewa Sobieraj 2..

Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Termin realizacji.. nauczycieli ksztaŁcenia zintegrowanego.. Skład zespołu: dyr.Plan pracy zespołu przedmiotowego klas I - III.. Po dokonaniu analizy realizacji planu pracy na rok szkolny 2003/2004 należy w przyszłym roku3.. B. Klimczak, M. Grzesiak, I. Frankowska 2.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 28818 razy.. zespoŁu samoksztaŁceniowego.. przerwa 15 min 1.. 8.55-9.40 / przerwa 10 minkierowanie pracę zespołu, organizowanie spotkań szkoleniowych, organizowanie wsparcia merytorycznego w grupie, pośredniczenie między grupą a dyrektorem szkoły, określenie roli zespołu kształcenia zintegrowanego w mierzeniu jakości pracy szkoły, ustalenie terminów spotkań w uzgodnieniu z członkami zespołu.Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w I semestrze w r. szk.. Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2016/2017 Skład zespołu: Bożena Łącka, Lucyna Szelewska, Ewelina Malcharczyk, Daria Machnik Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny .. Janusza Korczaka w Kleszczowie.. Rok szkolny 2014/2015.. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej podejmą w bieżącym roku szkolnym następujące działania.. Wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania.. Zadania do realizacji Sposoby realizacji zadań Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi 1.. Imię, nazwisko nauczyciela - realizatora zadania..

i edukacji wczesnoszkolnej.

wszyscy .. Omówienie organizacji roku szkolnego 2011/2012.Protokół z posiedzenia Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Skład zespołu: Przebieg zebrania: 1.Zatwierdzenie planu pracy zespołu na rok szkolny 2018/2019 - ustalenie zadań do pracy na kolejny rok - ustalenie harmonogramu spotkań zespołu - podział zadań w zespole.PLAN PRACY DZIAŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 LP ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI REALIZATOR TERMINY REALIZACJI 1.. Opis podzadania wykonanego przez nauczyciela.. Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2016/2017.. nauczyciele.w roku szkolnym 2011 / 2012 plan pracy .. Nowatorstwo dydaktyczne w realizacji programów nauczania.. Kampania ,,Sprzątanie Świata".. rok szkolny 2011 / 2012Podstrony Szkoły Podstawowej im.. W roku szkolnym 2008/2009 pełniłam funkcje lidera zespołu samokształceniowego nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Kani.. Ewa.PLAN PRACY ZESPOŁU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 MIESIĄC ZADANIA DO REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI EŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 20019/2020.. Określenie zadań zespołu i sposobu ich realizacji na rok szkolny 2014/15 Zebranie zespołu 15.09.14r..

Przewodnicząca zespołu 2.

Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej - I semestr roku szkolnego 2017/2018 .Plan pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej Rok szkolny 2013/2014 1.. Oddziały przedszkolne 0a, 0b, 0cPLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 W SZKOLE PODSTAWOWEJL.. Bardziej szczegółowoPlan pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.. Nazwa zadania, krótki opis sposobu realizacji.. Zorganizowanie uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.. Dzień Chłopca - imprezy klasowe.PLAN PRACY.. 2012/2013 Opracowała: Jadwiga FilipowiczPLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 .. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA I DORADCZAPlan prezentacji •Uroczystości •Konkursy •Dodatkowa praca i osiągnięcia nauczycieli, szkolenia •Dodatkowe oferty szkoły •Wycieczki(dydaktyczno-rekreacyjne, do kina, teatru) •Akcje z udziałem dzieci i wychowawców .. Wyeksponowanie postaci patrona szkoły - gazetki klasowe.. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2017/2018 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1..

Spotkanie ...Plan pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej 1. na rok szkolny .

I. Frankowska, M. Grzesiak, B. Klimczak i wychowawcy klas 0- I 3.Skład zespołu: Bożena Łącka, Lucyna Szelewska, Ewa Fedczyszyn, Daria Machnik Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 1.Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej - plan pracy zespołu 25.09.2017 Daria Machnik 2. red.) 1 Opracowanie planu pracy.. 4 września 2017: Wicedyrektor Urszula Jurczykowska: Doskonalenie nauczycieli w ramach zespołu samokształceniowegoPLAN PRACY ZESPOŁU EDUKCJI WCZESNOSZKOLNEJ I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZK.. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2019/2020 Skład zespołu: Przewodniczący: Jańczyk Jowita Członkowie: Cieślak Renata Wysocka Anna Roczek Elżbieta Stawiak - Kołba Ewa Stankiewicz Beata Parada Anna Kusiak Aleksandra Kimel Wioleta Juszczak EdytaPlan pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Lp.. Zakres badania Termin Osoby odpowiedzialne Wstępna diagnoza przedszkolna.. 2015/ 2016 Cele ogólne: • uściślenie współpracy, • efektywna realizacja zadań wynikających z planów wychowawczych i profilaktycznych, • integracja uczniów klas 0-III; podjęcie działań socjalizujących, • konkretyzacja zakresu zadań nauczycieli,Plan pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020; .. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach (projekt z 20 kwietnia 2017 r.) .PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 Klasa II LP.. Analiza programów i podręczników zintegrowanej edukacji · Zapoznanie się z nowościami wydawniczymi.. Przygotowanie i zorganizowanie Ślubowania klas pierwszych i przedszkolaków.. Wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania Analiza wyników, podjęcie działań naprawczych związanych ze słabymi stronami wskazanymi przez analizę.. ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.. Przeprowadzenie analizy wniosków z roku poprzedniego i wdrożenie ich do pracy w bieżącym roku szkolnym.Formy pracy Termin Odpowiedziani; Spotkanie z wicedyrektorem szkoły dotyczące prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz organizacji roku szkolnego 2017/2018: Spotkanie zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.. · Udział w spotkaniach z przedstawicielami wydawnictw podręczników.. Przewodnicząca zespołu 2.. Przewodniczący/a: Członkowie zespołu: L.p..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt