Prognoza pozytywna i negatywna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

prognoza pozytywna i negatywna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.pdf

Jak ją leczyć?3.3 Metody pracy z dzieckiem głęboko upośledzonym i ich założenia 4.. Stało się tak z wielu przyczyn.. RODZIC.. Odczuwa również negatywne emocje, do których umie się przyznać, i wolno mu je wyrażać.. Nie oznacza to, że droga do tego celu będzie zawsze taka sama.. WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ.7.. Stymulacja rozwoju dziecka w domu.. Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka.. Prognoza negatywna.. Uczeń nie będzie potrafił przestrzegać zasad norm społecznych.. PROGNOZA Negatywna: pozostawienie chłopca w takiej sytuacji doprowadzi do wycofania się, alienacji, dziecko zawsze już będzie czuło się gorsze, mniej wartościowe, co w konsekwencji może rzutować na jego dorosłe życie, straci motywację do podejmowania wyzwań i pokonywania trudności,Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych.Zalecenia co do formy kształcenia zapisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są tylko sugestią.WSPARCIE DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RODZINIE I SZKOLE pod redakcją Danuty Gorajewskiej wwsparcie dziecka cz I i II.indd 1sparcie dziecka cz I i II.indd 1 224-03-09 14:46:534-03-09 14:46:53z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, rzadziej umiarkowaną..

Praca domowa ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie.. Termin ten obejmuje szerokie spektrum zaburzeń rozwojowych o zróżnicowanym stopniu nasilenia.. Wiąże się z trudnościami w nauce, porozumiewaniu się, wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego, zyskiwaniu kompetencji społecznych.Ma pozytywny stosunek do dziecka z niepełnosprawnością .. Utrudnienia te powodują to, że diagnoza z łatwością ujawnia stan negatywny: dysfunkcje i deficyty.. Prognoza pozytywna.Opis i analiza przypadku chłopca z niepełnosprawnością sprzężoną, upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, autyzmem dziecięcym i niepełnosprawnością ruchową I IDENTYFIKACJA PROBLEMU Uczeń klasy IV, M.. DZIECKO.. Tata (43 lata) mieszka u swoich rodziców w innej dzielnicy.. Mama (43 lata) z Mario-lą i starszą siostrą Elwirą (20 lat, dziecko z poprzedniego małżeństwa) mieszka u swoich rodzi-ców.. ANALIZA PRZYPADKU 3.. Sfera najbliższego rozwoju.. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ.6.. Agnieszka Wtorkowska.. Jakie są przyczyny niepełnosprawności intelektualnej?. Takie wyniki uzyskuje się zwykle z zastosowaniem standardowych .. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu .Wyniki obserwacji związane z funkcjonowaniem dziecka w grupie i sposobem wykonywania zadań są następujące: chłopiec nie przejmuje inicjatywy w zabawie, często nie podporządkowuje się regułom i nie dąży do ukończenia powierzonej pracy..

Umie odgraniczyć siebie od rodzeństwa z niepełnosprawnością .

Opis i analiza przypadku dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym z zespołem Downa i z niepełnosprawnością ruchową 1.. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną uczęszcza do szkół, buduje plany na przyszłość, ma nadzieję na dobrą pracę, zastanawia się, kogo poślubi i przygotowuje się do dorosłości.. Po pierwsze: osoba niepełnosprawna intelektualnie coraz częściej jest postrzegana jako podmiot wolności i praw, przestaje być oceniana przez pryzmat niepełnosprawności .Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną rozwijają się w różny sposób, ale najczęściej nie mają problemu z socjalizacją, chyba że wynika to z cech charakteru, które także u innych dzieci są różne.Upośledzenie umysłowe (niepełnosprawność intelektualna) to zaburzenie rozwojowe, które objawia się znacznym obniżeniem funkcji intelektualnych.. GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA.3.. Miechów.. IDENTYFIKACJA PROBLEMU W niniejszym studium prezentowana jest dziewczynka o imieniu Marysia.Niepełnosprawność intelektualna, upośledzenie umysłowe, niedorozwój umysłowy - definicje Poszukując definicji niepełnosprawności intelektualnej, trzeba zasygnalizować trzy kwestie.. Osoby te mają takie same nadzieje i marzenia jak wszyscy.6 5 Wstęp W ostatnim dziesięcioleciu sytuacja osób niepełnosprawnych intelektualnie na świecie, a także w Polsce, uległa dużej poprawie..

Prognoza pozytywna wystąpi wtedy, gdy chłopiec zostanie otoczony ...4.

Joanna Janowska .POSTAWY POZYTYWNE.. W zależności od możliwości ucznia, nauczyciel ma do dyspozycji różne metody i środki dydaktyczne, np. metodę analityczno-syntetyczną, globalną czy mieszaną.Etapy diagnozy dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (Jolanta Panasiuk .. determinuje wynik diagnozy.. WSTĘP 2.. Nie wstydzi się (już) dziecka z niepełnosprawnością w kontaktach ze światem zewnętrznym, środowiskiemTerminologia.. Dziewczynka do niedawna jeź-dziła do ojca w soboty i niedziele, tęskniła .Studium przypadku dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi SPIS TREŚCI 1.. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, z zespołem Downa i z niepełnosprawnością ruchową.Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej - analiza indywidualnego przypadku .. Metodologia badań własnych 5.1 Przedmiot i cel oraz rodzaj badań 5.2 Problem i problematyka badań 5.3 Hipotezy, zmienne i ich wskaźniki 5.3.1 HipotezyOPIS I ANALIZA PRZYPADKU TERAPEUTYCZNEGO-DZIECKO Z AFAZJĄ RUCHOWĄ SPIS TREŚCI 1.. UWAGI KOŃCOWE 8.. Forma pracy zróżnicowanej.. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 4..

Prognoza Prognoza negatywna wystąpi w przypadku zaniechania oddziaływań.

Opinia nauczyciela dotycząca funkcjonowania dziecka w przedszkolu na prośbę rodzica - autyzm.. Przyjmuje dziecko takim, jakim ono jest, łącznie z zaletami i wadami, cechami fizycznymi, usposobieniem, możliwościami umysłowymi i trudnościami w niektórych dziedzinach.Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (upośledzenie umysłowe lekkie, dawniej debilizm - niestosowana z uwagi na negatywne znaczenie w języku potocznym) - poziom intelektualny osób dorosłych charakterystyczny dla 12 roku życia.. Zastosowanie wybranych metod w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną .IV.. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ 7.. Kształcenie dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w świetle przepisów prawnych 5.. IDENTYFIKACJA PROBLEMU.2.. POZYTYWNA - zmniejszenie nadpobudliwości psychoruchowej - poprawa kondycji psychicznej wychowanka - podniesienie samooceny uczniaPROGNOZA POZYTYWNA I NEGATYWNA.. IDENTYFIKACJA PROBLEMU.. O kilku z nich pisze M.. Negatywne relacje interpersonalne w mało licznej klasie.. EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ.. Wałcz .. Prognoza negatywna W przypadku zaniechania oddziaływań terapeutycznych przypuszczam, iż .Opinia o uczniu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.. W sytuacji nie podejmowania żadnych oddziaływań wychowawczych, może nastąpić: • Izolacja Kamila od grupy rówieśniczej • Obniżona samoocena dziecka • Brak akceptacji społecznej • Nasilenie się jąkania i tików nerwowych V.. Daje dziecku do zrozumienia, że jest kochane i cenione.. Sformułowanie „niepełnosprawność intelektualna" jest stosunkowo nowe, terminologia z nim związana nie jest w pełni uporządkowana a jej zakres podlega pewnej zmienności zależnie od aspektu w jakim jest rozpatrywane (kryteria medyczne, społeczne, pedagogiczne).. Sama nazwa powstała na skutek trendów w pedagogice specjalnej i psychologii, mających na celu odejście .15 Wpływ na funkcjonowanie dziecka W poszczególnych sferach: - poznawczej: zakłócenia rozwoju procesu uwagi i pamięci - percepcyjno motorycznej unikaniu wykonywania złożonych czynności ruchowych, - komunikacyjnej : nawiązywanie kontaktów werbalnych z rówieśnikami i dorosłymi - społecznej: w funkcjonowaniu w grupie (dziecko nie potrafi wyrazić swoich potrzeb i myśli, może być .Niepełnosprawność intelektualna jest zaburzeniem rozwojowym, które polega na znacznym obniżeniu funkcji intelektualnych oraz trudności w zachowaniu przystosowawczym.. Stara się poznać potrzeby dziecka i zaspokoić je.. - według orzeczenia PPP chłopiec z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawnością ruchową .Dzieci i dorośli z niepełnosprawnością intelektualną są przede wszystkim ludźmi.. Uważam, że posiadają duże szanse rozwoju i możliwość .. 2.5 Prognoza NEGATYWNA .. Po pierwsze, istnieje wiele definicji, klasyfikacji i określeń związanych z niepełnosprawnością intelektualną.1.1 Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej Głównym powodem utworzenia pojęcia niepełnosprawności intelektualnej była chęć odejścia od terminów używanych dotychczas w diagnostyce psychiatrycznej, takich jak debilizm, imbecylizm czy idiotyzm, które uznane zostały za przyczyniające się do stygmatyzacji osób niepełnosprawnych.Przykład: dla uczniów z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną jednym z celów ogólnych może być opanowanie umiejętności czytania.. PROGNOZA NEGATYWNA I POZYTYWNA 6.. PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA PROBLEMU..Komentarze

Brak komentarzy.