Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ziemnych
Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotycząceSpecyfikacja Techniczna PROJEKT TEHNIZNEGO ZAMKNIĘIA Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla GOŚ w Łodzi - Składowisko skratekSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ZIEMNE SPIS TREŚCI 1.. Zakres stosowania SSTSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze schodami terenowymi do budynku nr 354 na terenie Akademii Marynarki Wojennej" Temat: ST-01.00 ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWE Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna ST-00.00.. 5.2.1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów pod wykonanie nowych fundamentów pod ścianki działowe i związanych z budową budynku.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Branża drogowa - ST-D 4 Ksi ążka obmiarów - Akceptowany przez In żyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu żący do wpisywania przez Wykonawc ę obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze ń, szkiców i ew.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część B - Roboty budowlane B-7 Wykonanie ściany oporowej w ciągu drogi powiatowej nr 3310D w miejscowości Zieleniec, km 12+794,5 12+760 2..

Do wykonania robót wg.

roboty ziemne 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45100000-8 45110000-1Wymagania techniczne dotyczą wykonania robót ziemnych związanych z wykonaniem fundamentów pod ściany nośne.. Określenia podstawowe Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej.SST - oznacza Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych.Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót określonych jw.. Zakres stosowania SSTSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA PRZYŁ ĄCZY KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAM I KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOW EJ NR 30 w Warszawie Adres Inwestycji: Warszawa, ul. B.02.01.00 materiały nie występują.. Kaw ęczy ńska 2, działka nr ew. 31 obr ęb 4-14-07Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3., w ramach realizacji zamówienia podanego w pkt..

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla realizacji przedmiotu umowy.

Roboty ziemne, ukształtowanie i odwodnienie terenu Nazwa Projektu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji"SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-A001 Roboty ziemne Dział: KOD CPV 45000000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę Grupa: KOD CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemneSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY ZIEMNE I NIWELACJA TERENU CPV 45236000-0 1.. WSTĘP Przedmiot SST Zakres stosowania SST Określenia podstawowe .. w wykopie KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Zasady ogólne kontroli jakości robót Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty kontrolne Sprawdzenie jakości wykonania .SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH..

Zakres stosowania STSzczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umo-wy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt.

- Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach:Szczegółowa specyfikacja techniczna nr 1 Roboty przygotowawcze pod budowę i roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 1.. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY IZOLACYJNE 1.. Zakres robót objętych ST W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą: 45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemneSpecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST-01.02.. WSTĘP 1.1.. Wymagania ogólne 1.0.1.. Ogólny zakres Robót objętych ST 1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonaniuPrzedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: „Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra".. Do wykonania robót wg.. szelkÓw, polegaj Ącej na wykonaniu urz Ądze Ń melioracji wodnych szczegÓŁowych lokalizacja szkÓŁka le Śna orzyc, powiat makowski gmina szelkÓw obr Ęb magnuszew du Ży dziaŁka nr 2001 inwestor1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Utwardzenie placu i zagospodarowanie terenu" 1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przySPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0) Spis treści 1.Wstęp.3 1.1 Przedmiot ST.3 1.2 Zakres ..

----- 4Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ... specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.

BRANŻA SANITARNA .. kod CPV 45110000-8 - roboty ziemne kod CPV 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę .. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - należy przez to .SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWALNE ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE Obiekt Budowlany : Stacja Uzdatniania Wody dla miasta Przeworsk .. Projektant sporz ądzaj ący dokumentacj ę projektow ą i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza ć do niniejszej .Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Łomiankach Litopad 2012 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankch Sp.. Bardziej szczegółowoSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót .. ST-34 „Odtworzenie przekroju normalnego wraz z fragmentar ycznym remontem ubezpiecze ń brzegowych i dennych koryta rzeki Kaczawy w km 25+500 ÷27+550 w m. Legnica" 3 7.3.SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ETAP I BRANŻA BUDOWLANA 1.. WSTĘP 1.1.. S t r o n a | 4Zakres prac objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dotyczy zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych oraz konserwacji rowów obejmują wykonanie następujących czynności: wykonanie mechaniczne konserwacji gruntownej oczek wodnych koparkami,SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ .. - Budowa drenażu odwadniającego, - Budowa odwodnienia liniowego, SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r .Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadaniu „Remont budynku ratusza przy ul. Rynek w Przeworsku"..Komentarze

Brak komentarzy.