Pacjent geriatryczny proces pielęgnowania
Podejście geriatryczne sprzyja redukcji polifarmakoterapii i oszczędzaniu środków w systemie ochrony .proces pielegnowania z geriatrii notatki 2013-06-16 20:23:58 ksm21 geriatria , proces pielęgnowania , 0 Komentarzy przykładowy arkusz do wypełnienia procesu pielęgnowania o pacjęcie geriatrycznymProcesy Pielęgnacyjne(2) • pliki użytkownika sysl przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • REHABILITACJA I PELĘGNOWANIE PACJENTÓW Z SM.pdf, Problemy pielęgnacyjne w opiece nad chorym z całodobowym żywieniem pozajelitowym.pdfproces pielĘgnowania PACJENTA GERIATRYCZNEGO Kobieta M.M lat 83 przebywa w Domu Pomocy Społecznej od listopada 2008 roku, ze względów społecznych.2 Dane personalne Imię i nazwisko S. Z.. W tej chorobie, która odziera ze wspomnień, podmiotowość i zachowanie godności są dla pacjenta kluczowe.. Rozpoznanie lekarskie: Uogólniona miażdżyca.. Rozpoznanie lekarskie stan po nagłym zatrzymaniu krążenia trzy miesiące temu i resuscytacji w przebiegu .Proces pielęgnowania to 1. zbieranie informacji o pacjencie ( stan bio-psycho-społeczny, kulturowy i duchowy)- obserwacja, wywiad, rozmowa z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym ( tu poznajemy problemy) 2. analiza uzyskanych danych- określamy zdolność pacjenta do zaspokajania potrzeb życiowych (poziom samoopieki) 3.tylko te dane, które będą jej pomocne w procesie pielęgnowania podopiecznego..

Nadmierna potliwość 4.Proces pielęgnowania.

Proces pielęgnowania pacjenta neurologicznego z porażeniem połowiczymPlik PROCES PIELĘGNOWANIA geriatria.docx na koncie użytkownika ziolowa • folder GERIATRIA • Data dodania: 20 lis 2014Pacjent K.T.. Płeć mężczyzna Wiek 57 lat Stan cywilny żonaty Wykształcenie wyższe Dane o pacjencie uzyskane w oparciu o dokumentację medyczną Pacjent lat 57 przyjęty na oddział opieki paliatywnej z oddziału intensywnej terapii w stanie ciężkim.. Oznacza to, iż pielę-gniarka posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe, dlatego potrafi decydować o charakterze danych pozyskiwanych z dokumentacji pacjenta.. Proces pielêgnowania jest ró¿nie .Diagnoza pielęgniarska: Ryzyko rozwoju zapalenia otrzewnej w wyniku urazu wielonarządowego jamy brzusznej.. Stan po udarze mózgu z niedowładem prawostronnym.. Interwencje pielęgniarskie: 1.. Monitorowanie pacjenta przyrządowe oraz bezprzyrządowe w zakresie układu krążenia, oddychania i układu nerwowego 2.. Przyjęty z objawami zespołu abstynencyjnego w przebiegu zespołu zależności alkoholowej.PROCES PIELĘGNOWANIA PROWADZONY W OPARCIU O TEROIĘ VIRGINI HENDERSON DATA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA CEL PIELĘGNOWANIA PLAN PIELĘGNOWANIA REALIZACJA OCENA OPIEKI 19 luty 2008 -Trudności w oddychaniu spowodowane dusznościami występującymi wskutek toczącego się procesu chorobowego, -zmniejszenie lęku, -ogólna poprawa samopoczucia .Proces pielęgnowania pacjentki niepełnosprawnej z niewydolnością lewokomorową serca i zapaleniem płuc w oddziale geriatrii Pani Helena P. lat 86 została przywieziona 2 dni temu do oddziału internistycznego z DPS-u , w którym przebywa od wielu lat..

Proces pielęgnowania pacjenta geriatrycznego Problemy pielęgnacyjne: 6.

5. prowadzenie pogadanek na tematy dotyczące konieczności utrzymania higieny osobistej.. Bêdzie odzyskiwa³ niezale¿noœæ w procesie przystosowania siê do ró¿nych ograniczeñ w agendzie samoopieki1 spowodowanych chorob¹ czy niepe³nosprawnoœci¹.. Ból o charakterze napadowym w odcinku piersiowym kręgosłupa promieniujący do klatki piersiowej 2.. Proces pielęgnowania cukrzyca, niedosłuch, otyłość, ból kręgosłupa.Proces pielęgnowania osoby starszej na wybranym przykładzie.. Bez dokładnej obserwacji nie zdołamy zaplanować procesu pielęgnowania, ponieważ istnieją problemy, których pacjentka wstydzi się wypowiedzieć, a o jej stanie emocjonalnym dużo można wyczytać z komunikacji niewerbalnej.sob¹ oraz innymi osobami.. Pacjentka mieszka z mężem, dotychczas była samodzielna.Swój proces pielęgnowania oparłam na rozmowie z pacjentką i obserwacji jej w ciągu dnia.. Prowadzenie stałej obserwacji pacjenta pod kątem występowania wzmożonej obrony mięśniowej i napięcia powłok skórnych oraz .Problem pielęgniarski: Zaburzenia w komunikacji z powodu afazji i porażenia mięśni twarzy.. Pacjentka mieszka z mężem, dotychczas była samodzielna.W miarę możliwości i w zależności od stopnia zaawansowania choroby, należy angażować w proces decyzyjny także chorego.. PROCES PIELĘGNOWANIA Proces pielęgnowania jest to taka forma opieki , która obejmuje rozpoznanie stanu biologicznego, psychicznego, społecznego, kulturowego i duchowego podmiotu opieki ( np. pojedynczego człowieka/pacjenta, rodziny czy grupy ludzi) i postawienie diagnozy pielęgniarskiej, a także .Pielęgnowanie chorego ze stomią jelitową Stomia jest to połączenie światła jelita grubego ( kolostomia), cienkiego (ileostomia) lub moczowodu (urostomia) ze skórą..

Proces pielęgnowania opisany każdy etap oddzielnie.

Niepokój związany z hospitalizacją 3.. Pacjent geriatryczny przyjęty w trybie planowym z powodu kardiomiopatii rozstrzeniowej oraz nasilenia zastoinowej niewydolności żylnej.. Motywowanie chorego do ćwiczeń aparatu mowy.2.. 3. pomoc w utrzymaniu higieny i ułożenie włosów.. Opis przypadku.. Dziêki interwencjom pielêgniarki pacjent bêdzie sam móg³ zaspokajaæ w³asne zapotrzebowanie na samoopiekê.. 4. kąpiel raz dziennie.. PROCES PIELĘGNOWANIA Proces pielęgnowania jest to taka forma opieki , która obejmuje rozpoznanie stanu biologicznego, psychicznego, społecznego, kulturowego i duchowego podmiotu opieki ( np. pojedynczego człowieka/pacjenta, rodziny czy grupy ludzi) i postawienie diagnozy pielęgniarskiej, a także .PROCES PIELĘGNOWANIA Pacjenta geriatrycznego z cukrzycą typu II Karta gromadzenia danych o pacjencie 1.. Powodem przyjęcia do szpitala było omdlenie i utrzymująca się bradykardia poniżej 40 u/'.Pielęgnowanie pacjenta geriatrycznego ze schorzeniami narządu ruchu, Proces pielęgnowania RZS, Geriatria, Zasady pielęgnowania chorego w wieku podeszłym z zapaleniem oskrzeli, PROCES PIELĘGNOWANIA PACJENTA Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM, Proces pielęgnowania w chorobie Alzheimera, proces pielęgnowania Dorothy Orem, opieka długoterminowa, Proces pielęgnowania według modelu H. Peplau .geriatrycznej, dzięki czemu jest w stanie zastąpić wiele wstępnych interwencji wąskospecjalistycznych, a w efekcie odciążyć innych specjalistów lub właści-wie przygotować pacjentów geriatrycznych do ko-niecznych interwencji..

7. dostrzeganie wysiłków pacjenta i pochwały słowne.Proces pielęgnowania.

To ważne, by miał poczucie wpływu na własne życie.. Rozpoznanie lekarskie: Uogólniona miażdżyca.. Dokumentacja chorego obejmuje historię choroby,Praca pielęgniarki w przypadku pacjentów z PEG, polega przede wszystkim określeniu problemu pielęgnacyjnego, oczekiwanego celu opieki oraz działań pielęgniarskich.. 6. przypomnienie o konieczności zmiany bielizny osobistej oraz odzieży.. Cel: Poprawa komunikacji chorego z innymi osobami.. Problemy pielęgnacyjne (diagnoza), cel i plan opieki.. Pacjentka Helena Cz. l.80 przyjęta do ZOL-u z oddziału Neurologii , gdzie przebywała trzy tygodnie.. Stan po udarze mózgu z niedowładem prawostronnym.. Duszność spowodowana zaleganiem wydzieliny w drogach oskrzelowych., Ból głowy., Możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu oddechowego ( zapalenie płuc) , .. Proces pielęgnowania pacjenta w ZOL-Zakład Opiekuńczo LeczniczyProces pielęgnowania pacjenta geriatrycznego Kategoria » Geriatria Problemy pielęgnacyjne: 6.. Zaproponowanie ćwiczeń mięśni twarzy poprawiających wymowę.. Somie jelitowa wykonuje się najczęściej w przypadku nowotworu jelita grubego ( okrężnicy, odbytnicy), przewlekłych schorzeń jelita grubego (np.Proces pielęgnowania osoby starszej na wybranym przykładzie Opis przypadku Pacjentka Helena Cz. l.80 przyjęta do ZOL-u z oddziału Neurologii , gdzie przebywała trzy tygodnie.. Działania pielęgniarskie: Rozmowa z pacjentem i rodziną nt. przyczyn afazji, dalszego postępowania, rokowania.. rozmowa motywująca 2 razy w tygodniu do wykonywania toalety.. Proces pielęgnowania pacjenta w oddziale psychiatrycznym, rozpoznanie DELIRIUM TREMENS Pacjent M.J lat 57, pierwszy raz hospitalizowany w oddziale psychiatrycznym.. W poniższym tekście zostały przedstawione ewentualne problemy pielęgnacyjne, które mogą wystąpić u pacjenta z PEG wraz z celem opieki oraz prawidłowymi działaniami .Przykładowy proces pielęgnowania pacjenta z nadciśnieniem tętniczym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt