Ogniskową soczewki rozpraszającej




b) Przesuwamy soczewkę wzdłuż ławy optycznej, aż na ekranie pojawi się ostry obraz.. Soczewki trzeba tak dobrać, aby zestaw skupiał światło.Obliczamy ogniskową: Odpowiedź: Ogniskowa soczewki wynosi 25 cm i jest to soczewka skupiająca.. Proszę o obliczenia.. 1 - biegnący równolegle do osi optycznej soczewki, po załamaniu przechodzi - jego przedłużenie - przez tzw. ognisko pozorne soczewki (leżące po tej samej stronie soczewki, co przedmiot) 2 - biegnie bezpośrednio przez środek soczewki (ulega niewielkiemu .2.Jeżeli w odległości 1,2 m od soczewki skupiającej o ogniskowej 40 cm powstaje rzeczywisty obraz to w 2011-05-07 13:36:47; 1.Znajdz ogniskową soczewki skupiającej, jeżeli obraz przedmiotu umieszczonego w odlgłości 40 cm od soczewki powstaje w odległości 120 cm.. Reguła znakowa: R 1 lub R 2 jest dodatni, jeśli dotyczy on powierzchni wypukłej, a ujemny, gdy dotyczy on powierzchni wklęsłej.. Soczewki rozpraszające mają zdolność skupiającą ujemną.głównym soczewki rozpraszającej przecinają się przedłużenia promieni załamanych w soczewce, padających na nią równolegle do osi głównej.. Odległo ści punktu A i jego obrazu B od równaniem soczewki gdzie: a - odległo ść przedmiotu od soczewki, b - odległo ść obrazu od soczewki, f - ogniskowa soczewki.. Ogniskowa soczewki zależy od promieni krzywizn r1 i r2 ograniczających soczewkę i od względnego współ-czynnika załamania światła materiału soczewki wzglę-dem otaczającego ośrodka.Wzór soczewkowy..

Pomiar ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Pilne.. Cechą wspólną tych metod jest utworzenie układu dwóch blisko położonych siebie soczewek:Soczewki wklęsłe mają w tym przepadku ujemną zdolność skupiającą i rozpraszają światło.. Wady odwzorowań optycznychPomiar ogniskowej soczewki rozpraszającej (korzystając z metody Bessela) 1) Na ławie optycznej ustawić ekran w odległości l = 190 cm od przedmiotu.. x - odległość przedmiotu od soczewki y - odległość obrazu od soczewki f - ogniskowa soczewki.. W soczewkach rozpraszających zawsze powstaje obraz pozorny, prosty i pomniejszony.. Obliczamy ogniskową: Odpowiedź: Ogniskowa soczewki wynosi -33cm i jest to soczewka rozpraszająca.i ogniskową soczewki f mamy różne przypadki obrazów: obrazy powiększone, pomniejszone, proste, odwrócone, rzeczywiste .. dla soczewki rozpraszającej wygodnie jest oświetlić ją falą sferycznie zbieżną, zbiegającą się w odległości Z za płaszczyzną soczewki jak to pokazano na Rys. 11.a) Na ławie optycznej montujemy oświetlacz ze szczeliną,soczewkę i ekran.. Obliczamy ogniskową: Odpowiedź: Ogniskowa soczewki wynosi -500 cm i jest to soczewka rozpraszająca.. Odległość ogniska F od środka soczewki nazywamy ogniskową soczewki i oznaczamy literą f, rys. 1b. Ogniskowa soczewki zależy od współczynnika załamania n materiału, z którego jest ona .Zanotować położenie b soczewki i odległość między obu pozycjami d = a - b. Powtórzyć czynności z pkt..

Ognisko F i ogniskowa f soczewki rozpraszającej.

Jednostką zdolności skupiającej jest 1D (dioptria).. Ze wzoru łatwo można odczytać, że gdy → ∞, czyli .Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela 217 a 2 i b 2 łączymy liniami prostymi, które przecinają się w punkcie P.Jak można wykazać, współrzędne punktu Psą równe wartości ogniskowej badanej soczewki: x p= f, y p= f. (O4.10) Uzupełnienie do zadania O4.3 Ogniskową układu dwóch cienkich soczewek f uobliczamy z równania soczewki.. Soczewki nie muszą być idealnie symetryczne - oto przykład soczewki płasko - wklęsłej.. W wielu sytuacjach używa się soczewek wklęsłych, które w powietrzu rozpraszają światło.. Opracowanie wyników a) Obliczamy ogniskową soczewki skupiającej ze wzoru: x y x y fC.. Stąd każda soczewka posiada oś optyczną i punkt, w którym skupia się wiązka równoległa do osi optycznej, zwany ogniskiem soczewki.. Wartość ogniskowej takich soczewek można wyznaczyć dwiema meto-dami.. Jest tak na przykład dla szklanej soczewki w powietrzu, dla której n 2/1 = 1,52 > 1.. .$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{f}$$ gdzie: x - odległość przedmiotu od środka soczewki, y - odległość obrazu od środka soczewki, f - ogniskowa soczewki..

Wyznaczanie ogniskowej soczewki rozpraszającej .

Czyli do soczewki .Wyznaczanie ogniskowej soczewki rozpraszającej Tworzymy układ złożony z dwóch stykających się soczewek: jednej skupiającej, której ogniskową znajdziemy później na podstawie poprzednich pomiarów, i drugiej, rozpraszającej, a więc o ujemnej, nieznanej ogniskowej.. Następnie oddalamy ekran przesuwając go o pewną odległość d wzdłuż biegu promieni (osi optycznej).Ogniskową (f) soczewki nazywamy odległość ogniska (F) od środka soczewki (S).. Taka soczewka też skupia promienie świetlne.soczewki skupiaj ące i rozpraszaj ące.. Oblicz powiększenie obrazu oraz przedstaw jego konstrukcję.. Przy czym stosujemy regułę znakową: dla obrazu pozornego y < 0; dla soczewki rozpraszającej f < 0; Zatem dla soczewki rozpraszającej otrzymujemy wzór:Podstawową funkcją soczewek jest symetryczne względem osi skupianie lub rozpraszanie światła.. Wartość ogniskowej f oraz odległość obrazu y podano w treści zadania.Wiemy, że obraz przedmiotu jest obrazem pozornym (znajduje się po tej samej stronie soczewki co przedmiot), dlatego odległość y musi .Równanie soczewki.. Wyznacz ogniskową f tego układu soczewek korzystając z metod A i C (jeden zbiór danychSoczewki obustronnie wklęsłe i płasko - wklęsłe w powietrzu rozpraszają wiązki promieni, które przez nie przechodzą (ważny jest tutaj fakt, ze gęstość materiału soczewki jest większa od gęstości otoczenia, gdyż np. soczewka, która jest skupiająca w powietrzu może okazać się rozpraszającą w wodzie)..

Badanie wad soczewki skupiającej.

Jak widać na rysunku O4.4, obraz punktu .Odczytaj z ilustracji ogniskową i oblicz zdolność skupiającą soczewki.. Odległość ogniska od środka optycznego soczewki nazywa się jej ogniskową.Ogniskowa f zależy od promieni krzywizny obu powierzchni roboczych i oraz .Oblicz ogniskową soczewki okularów Andrzeja.. pilnie proszę!. W przypadku soczewek rozpraszających, wiązka padającego światła jest rozbieżna - promienie po przejściu przez soczewkę rozpraszają się w taki sposób, że ich przedłużenia przecinają się w jednym punkcie.Rysunek 6.. Literatura [1] Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, Tom 4, PWN, Warszawa 1983.Ogniskową soczewki rozpraszającej przyjmujemy za ujemną.. Ustaw na ławie optycznej układ złożony z soczewki skupiającej o ogniskowej f 1 i soczewki rozpraszającej o ogniskowej f 2 .. Z równania (53.7) otrzymuje się wielkość ogniskowej soczewki rozpraszającej f 2 na podstawie zmierzonych poprzednio wartości f, f 1 i δ.. Od 1 do 1 z 1 .Ćwiczenie nr 53: Soczewki Cel ćwiczenia: Wyznaczenie ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiającej i rozpraszającej) oraz ogniskowej soczewki rozpraszającej metodą bezpośrednią i metodą Bessela.. c) Mierzymy odległość x przedmiotu od soczewki i odległość y obrazu od soczewki.. Jeśli jednak mamy soczewkę np. w postaci pęcherzyka wody w szkle, to wtedy współczynnik załamania wody względem szkła n 2/1 < 1 i wówczas soczewka .Równanie soczewki (zwierciadła) - równanie określające zależność pomiędzy odległością przedmiotu od soczewki a odległością jego obrazu otrzymanego w tej soczewce = +, gdzie: - odległość przedmiotu od soczewki, - odległość obrazu od soczewki, - ogniskowa soczewki.. Wyznaczyć, metodą Bessela, ogniskową fu układu soczewek: skupiającej - o znanej z poprzednich pomiarów ogniskowej f1 i rozpraszającej - o nieznanej ogniskowej f2.1 - ogniskowa soczewki skupiającej, f 2 - ogniskowa soczewki rozpraszającej, δ - odległość między soczewkami.. Zanotować położenie a soczewki.Soczewki nie muszą być wypukłe z obu stron.. Zdolność skupiająca soczewki to odwrotność ogniskowej: Z=1/f.. czewki skupiającej przypisujemy wartość dodatnią, a dla soczewki rozpraszającej - ujemną.. f - ogniskowa soczewki n - współczynnik załamania materiału, z którego wykonano soczewkę n 0 - współczynnik załamania ośrodka zewnętrznego (otoczenia) R 1, R 2 - promienie krzywizn soczewki.. :(2012-05-13 00:27:28; Wykreśl obraz przedmiotu umieszczonego w odległości 7 cm od soczewki skupiającej o ogniskowej 4 cm.. 2) i 3) 8-10 razy.. Wykorzystaj wcześniej obliczoną ogniskową f 1 soczewki skupiającej.. Z góry dziękuje za rozwiązanie zadania :).. 2.W soczewce rozpraszającej promienie równoległe dogłównej osi optycznej odchylają się poprzej-ściuprzezsoczewkętak,ŜeichprzedłuŜenia przecinają się w ogni skupozornym - punkcie połoŜonym na głównej osi optycznej przedsoczewką.Ogniskowej f soczewki rozpraszającej przypisujemyWyznaczanie ogniskowej soczewki rozpraszającej 1.. Jak wynika z tabeli 29.1 soczewki rozpraszające tworzą obrazy pozorne, a więc takie, których nie można uzyskać na ekranie.. Określ rodzaj obrazu 2012-10-02 21:43:31; Co to jest ognisko soczewki skupiającej i ogniskowa soczewki skupiającej?. 2) Między przedmiotem a ekranem umieścić dwie soczewki: skupiającą i rozpraszającą; tak aby na ekranie uzyskać ostry powiększony obraz przedmiotu..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt