Funkcje zarządzania przewodzenie
To także relacja, czyli stosunek, który zachodzi między elementami jednego zbioru (kadra kierownicza) a elementami drugiego (podwładni) 11.. You can leave a response, lub trackback from your own site.Ewolucja kierunków w teorii organizacji i kierowania /ewolucja podstawowych teorii zarządzania/.. Pojęcie, istota, i funkcje zarządzania 2.. FUNKCJE ZARZĄDZANIA:1.. Te plany, jakie zrobili Państwo na rok 2008?. Kontrolowanie to końcowa faza procesu zarządzania.. Charakterystyka podstawowych funkcji zarządzania, planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola 3.. Szkoła prakseologiczna, systemowa, sytuacyjna.. Inne ujęcia mają względem tego charakter przekrojowy i mogą być porządkowane według różnych kryteriów.. Jednak ważne jest, aby każda organizacja poza managerem posiadała również swojego przywódcę.. Podejście integrujące w zarządzaniu: podejście systemowe i sytuacyjne 5.Pojęcie i funkcje zarządzania.. Atrybuty przedsiębiorstwa 3.. Jako funkcje zarządzania najczęściej obecnie wymieniane są planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie.. 13:30 -14:30 Przerwa obiadowaPrzewodzenie.. Graficzna ilustracja tych funkcji i ich wzajemnych powiązań przedstawiona jest poniżej.. 60 .. wia, że funkcja kierownicza w szkole pełniona jest w dalszym ciągu intuicyjnie, bez .. zarządzania „przez wartości", chyba że świadomie odrzucasz go na rzecz zarzą-dzania opartego na władzy..

Funkcje zarządzania 73 5.

Jego istota sprowadza się do bieżącego oddziaływania podmiotów ze sfery zarządzania na .Działania (funkcje) składające się na proces zarządzania można scharakteryzować następująco: 1. planowanie - wytyczanie celów organizacji i określanie sposobów ich realizacji (zbliżonej do optymalnej), 2. organizowanie - logiczne grupowanie działań i zasobów dla realizacji celów i zadań, 3. motywowanie i Przewodzenie .ZARZĄDZANIE - zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, rzeczowe, finansowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny.. Ujęcie takie wywodzi się ze znanej już nam definicji administracji (kierowania) autorstwa Fayola jako zestawu integralnie powiązanych ze sobą funkcji obejmujących planowanie i przewidywanie, organizowanie, rozkazywanie, koordynowanie oraz kontrolowanie.Adam Hamrol, Zarządzanie jakością.. E-mentor - internetowe czasopismo poświęcone nastepującym zagadnienion:e-learning, czasopismo, sgh, szkoła główna handlowa, internetowe czasopismo, e-mentor, nauczanie przez internet, kształcenie ustawiczne, metody kształcenia, formy .3.. Zasady przedsiębiorstwa • Cel • Kapitał (zasoby materialne) • Ludzie (zasoby niematerialne) Na „całość", którą nazywamy organizacją, składają się następujące części: - Cele - zadania .wencją tą jest trzon funkcji zarządzania (rozdziały II-VI)..

Style zarządzania 75 6.

Zakres i rodzaje planowania 93 4.Określono zarządzanie jako proces, poprzez który zasoby przy udziale planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania są przekształcane w wyniki działania.. Wskazano na teorię zarządzania jako stosunkowo młodą naukę.. Pamiętają Państwo jeszcze Sylwestra i postanowienia noworoczne?. Ricky W. Griffin zaznacza, że „funkcje zarządzania nie zawsze pojawiają się w takim zgrabnym szyku.Artykuł z zasobów e-mentora: Cele i funkcje zarządzania w teoriach naukowych a praktyka - próba diagnozy źródeł występujących rozbieżności.. 52 Prawidłowości procesu motywacji - wybrane teorie.. Polega na obserwowaniu postępów organizacji w realizowaniu jej celów.. System planowania 91 3. tego ostatniego można się nauczyć.. Funkcje zarządzania • Planowanie • Organizowanie • Motywacja • Kontrola Definicje: 1.. Tak więc przywódcy to ludzie, którzy wpływają na zachowanie innych bez konieczności uciekania się do użycia siły, to osoby, które inni akceptują w tej roli.. 2 .MODUŁ IV: Funkcje zarządzania -Organizowanie -cd.. Przedsiębiorstwo 2.. Zarządzanie, najogólniej ujmując, jest to zestaw działań, w których skład wchodzi planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie, które są skierowane na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, .Obie funkcje, zarówno managera, jak i przywódcy, są potrzebne organizacji..

Dekalog zarządzania 68 4.

Termin funkcja oznacza czynność, działanie; rola, zadanie; stanowisko, praca, obowiązek.. Powszechnie uznaje się, iż pierwszą klasyfikację funkcji zarządzania sformułował Henri Fayol, w książce z 1909 r. L'exposee des principles generaux d'administration.Przewodzenie czy zarządzanie - koncepcje kierowania zespołem.. Teoria i praktyka.. Ze wszystkich funkcji zarządzania to właśnie kontrola jest traktowana jak brzydkie kaczątko.Funkcje zarządzania ludźmi.. Kończy ona cykl przez spojrzenie, czy zaplanowane cele zostały osiągnięte w rzeczywistości czy też nie.. Organizacja, przedsiębiorstwo 2.. Realizacja funkcji kierowniczych: planowanie - operacyjne, planowanie przyszłości, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie.. 11:45 -12:00 Przerwa 12:00 -13:30 MODUŁ V: Funkcje zarządzania -Przewodzenie / Motywowanie -cd.. PLANOWANIE W ORGANIZACJACH 87 Tematyka 87 Cele kształcenia 87 1.. Wybierając styl drugi, musisz się jednak liczyć z tym,Funkcje zarządzania: planowanie.. Rysunek 1.. Ogólna charakterystyka planowania 88 2.. Kierunki zmian w teorii i praktyce zarządzania..

MODUŁ VI: Funkcje zarządzania -Kontrolowanie.

Funkcje procesu zarządzania Źródło: Ricky W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999, s. 40.Wyróżniamy cztery podstawowe funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrola.. Dobry plan podstawą sukcesu.. Nie, ten artykuł nie będzie ani o odchudzaniu, ani o rzucaniu palenia, ani nawet o poświęcaniu czasu rodzinie.właściwość przewodzenie jest zestawem cech przypisywanych jednostkom, które spostrzega się jako przywódców.. Polega ono bowiem na administrowaniu strukturami organizacyjnymi, koordynowaniu planów, celów i ocen.Współcześnie zarządzanie obejmuje cztery podstawowe funkcje: planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie.. , Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998, ISBN: 83-01-14994-9 (225+0) (cytat, str. 75) "Funkcja przewodzenia Przewodzenie obejmuje zespół działań zarządczych towarzyszących bezpośrednio i równolegle działaniom wykonawczym.. Wiele funkcjonujących definicji zarządzania wymienia zadania, które stoją .. Niektórzy uważają, że jest ono nie tylko najważniejszym ale i najbardziej ambitnym rodzajem działalności kierowniczej.. Może to być kryterium funkcji organicz-nych (zarządzanie marketingowe, zarządzanie produkcją, zarządzanie finansami).Proces zarządzania - proces polegający na podejmowaniu decyzji, zapewniających wykorzystanie określonych zasobów dla osiągnięcia pożądanych celów, określonych przez właściciela organizacji, oraz na koordynowaniu aktywności mających współpracować ze sobą ludzi zaangażowanych w tę działalność, aby osiągnąć rezultaty, które są trudne do uzyskania w pojedynkę.ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU: ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1.. Słowa kluczowe: definicje zarządzania, funkcje zarządzania, zarządzanie w organizacji.Aby dokładnie to zrozumieć, należy najpierw zidentyfikować funkcje zarządzania, do których należą: planowanie, organizowanie, przewodzenie, motywowanie, kontrolowanie.. Przewodzenie jest zespołem procesów wykorzystywanych w celu skłonienia ludzi do współpracy na rzecz interesów organizacji.Przewodzenie ma na celu sprawienie, by członkowie organizacji współpracowali ze sobą w interesie organizacji.. Przewodzenie zdecydowanie różni się od zarządzania.. Geneza nauki zarządzania- szkoła klasyczna, zachowań i matematyczna, przedstawiciele i główne poglądy 4.. Kierowanie konfliktami 81 Podsumowanie 84 Problemy do przemyślenia 85 Literatura 86 Rozdział 5..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt