Realizacja programu wychowawczo
Rozwijane sq wszystkie sfery osobowošci uczniów.. Zauważone zmiany to: zwiększa się grupa uczniów, która nie akceptuje negatywnych zachowań wśródAnkieta dla rodziców Szanowni Państwo, prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ankiety dotyczącej realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i podkreślenie jednej wybranej odpowiedzi.1.Czy według Pani/Pana szkoła uczy:Załącznik nr 4 do protokołu nr III.2018.2019 EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO Program wychowawczo - profilaktyczny był na bieżąco realizowany przez grono pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018.. Co roku dzień ten wygląda nieco inaczej, a nasi uczniowie mają okazję wypowiedzieć się na temat bezpieczeństwa w sieci i angażować się w przygotowania do DBI.. W ramach przyjętego programu szkoła zrealizowała zadania takie jak:Psychologiczno - Pedagogicznej w Szczytnie, konsultacje z Radą Rodziców, ankietę dla nauczycieli, wnioski z realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego realizowanego w naszej szkole oraz wnioski z ewaluacji przeprowadzonej w ubiegłym roku szkolnym.. Akademia Bystrzaka w Augustowie.. Skupiono się na analizie procesu działań w sferze: edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej, który zobrazuje nam stopień realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego .Pozwoli nam to równieżSprawozdanie z realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego w roku szkolnym 2018/2019 W roku szkolnym 2018/2019 działalność wychowawczo-profilaktyczna Szkoły ukierunkowana była w sposób szczególny na: 1. wskazywanie społecznie akceptowanego systemu wartości..

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego.wychowawczego).

1.Program wychowawczo - profilaktyczny ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej i wychowawczej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i środowiska oraz pracowników.. Wszyscy pracownicy szkoły przy współudziale rodziców i prawnych opiekunów uczniów zgodnie realizują program wychowawczo-profilaktyczny .W wyniku realizacji programu wychowawczego szkoły uczeń poznaje siebie, swoje potrzeby, emocje, aspiracje i możliwości, zapoznaje się z cechami rozwoju fizycznego, uczy się dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie, oceniać osiągnięcia, planować doskonalenie oraz brać odpowiedzialność za własny rozwój.Przedszkole Nr 1 im.. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.. Zapoznanie dzieci z telefonami alarmowymi, z zasadami pierwszej pomocy.. WdraŽajQ uczniów do troski o swoje dobro, uczulajq ich równieŽ na dobro innych ludzi.Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 Na podstawie art. 60 ust.. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) ustalone zostały następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:V ZASADY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO • Użytkownikami szkolnego systemu wychowawczo- profilaktycznego są nauczyciele, uczniowie i ich rodzice..

Realizacja programu „Bezpieczni w komputerowym świecie" w klasach I-III.

2. rozwijanie postaw moralnych zgodnych z przyjętym systemem .Opracowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o wyniki pogłębionych analiz potrzeb i kłopotów wychowawczych zgłaszanych przez rodziców oraz nauczycieli, problemów wynikających z wieku dorastania, z uwzględnieniem zagrożeń środowiskowych, zagrożeń od substancji psychoaktywnych, przemocą, narkomanią oraz innymi zagrożeniami cywilizacyjnymi oraz w oparciu o wyniki .Realizacja programu Przyjęty do realizacji programy wychowawczo-profilaktyczny powinien stanowić ukierunkowanie pracy szkoły we wszystkich formach jej działalności.. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji.. Działalność wychowawcza - formy pracy, rodzaje działania.. Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym.. Integralną część programów stanowiły działania podejmowaneVIII.. Rada Pedagogiczna: uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców ,wychowawczych w realizacji obydwu programów, natomiast nie wypowiadają się, dlaczego..

3.Realizacja programu „ Bezpieczny Przedszkolak" przy współpracy z Policją.

Ma on za zadanie określać, jakimi wartościami kierujemy się wIII.. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji .ich realizację i terminy wykonania, a także cele, przedmiot, zakres i metody ewaluacji wewnętrznej.. Zintegrowanie zadań dydaktycznych, profilaktycznych i wychowawczych powinno być zadaniem wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, z uwzględnieniem potrzeb konkretnego .A realizacja programu spoczywa na wszystkich nauczycielach, pracownikach administracji i obsługi szkoły.. Nauczyciele dbajq o bezpieczeóstwo uczniów, troszczq siç aby czuli siç w szkole dobrze i chçtnie do niej przychodzili.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRODRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Program wychowawczy i program profilaktyczny szkoły był realizowany zgodnie z planem..

Treści wychowawczo-profilaktyczne z podstawy programowej z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Stan ten określa się jako „otwartość na bodźce" - dziecko rejestruje bardzo dużą ilość bodźców, wszystko słyszy i widzi.Realizacja szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu.. Program wychowawczo - profilaktyczny podlega ewaluacji, a wyniki podajeRAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO Raport poniższy dotyczy ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego przyjętego do realizacji w roku szkolnym 2017/ 2018 w Szkole Podstawowej Nr 1 im.. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy w klasach IV - VIII.. 5.Spotkania z przedstawicielami służb: Straż pożarna, Policja, Ratownicy medyczni itp.· nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.. • Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu ich dzieci, ale nie ponoszą wyłącznej odpowiedzialności za efekty wychowania.Wymiernym efektem realizacji w/w programu jest organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu.. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych.. Pozostali nauczyciele widzą efekty wychowawcze w szkole po wdrożeniu działań z programu wychowawczego i profilaktyki..Komentarze

Brak komentarzy.