Wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji wczesnoszkolnej
***** Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi i kształcenie umiejętności uczenia się, ma przygotować ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym.. Zbiór ćwiczeń.. Zajęcia odbyły się w KPCEN we Włocławku.. Błyskawiczny dostęp do informacji wymusza na nauczycielach nowe podejście do edukacji - by w pełni wykorzystać potencjał dostępnych narzędzi: komputerów, tablic interaktywnych i dostępnego oprogramowania.praktyczne (w praktyce pedagogicznej) użycie tablicy interaktywnej to skuteczniejszy trening niż jakiekolwiek szkolenie techniczne.. Czas zielonej tablicy i gąbki już minął i powinniśmy jak najszybciej skorzystać z pomocy edukacyjnych, które mają szansę poprawić jakość edukacji.. Przeczytaj prognozę pogody i przedstaw ją na mapce jak najdokładniej.. Wielu doświadczonych nauczycieli rezygnuje z używania tablic, bo uznają że niewiele więcej osiągają stosując tę technologię (tak przynajmniej wykazały badania nauczycieli przeprowadzone przez organizację badawczą Futurelab w Wielkiej Brytanii).W obecnej erze postępu technologicznego nie może być mowy o skutecznej edukacji bez zaangażowania nowych technologii.. W jej skład wchodzą: plansze interaktywne, zawierające różne typy ćwiczeń przeznaczone na tablicę interaktywną np. krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd.Pierwsza część programu zawiera..

Wojteczek, Monika : Wykorzystanie tablicy interaktywnej w klasach I-III.

TEMAT ZAJĘĆ: Jestem Polakiem, jestem PolkąPraktyczny warsztat wykorzystania tablicy interaktywnej lub monitora i multimediów w przedszkolu.. O wykorzystaniu multimediów w klasach I -III szkoły podstawowej.. 4 tematy wiodące - związane z obudową .64.. Tablica interaktywna - nowoczesny środek dydaktyczny - wsparciem w edukacji wczesnoszkolnej (i nie tylko) / Krzysztof Ciemcioch // Konteksty Pedagogiczne.. Telefon : /94/347-67-23 .1 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018, którego nadrzędnymi celami są: prawidłowa realizacja nowej podstawy programowej oraz koordynacja wspólnych działań dydaktycznych i wychowawczych mających na celu dobro dzieci.. Niewłaściwe użycie tablicy interaktywnej nie przekłada się na lepsze wyniki edukacyjne przy wykorzystaniu tej technologii.. A nawet jeśli nie ma ich w klasie na stałe, to zapewne w placów-ce jest co najmniej jedno takie urządzenie do swobodnego użycia przez nauczycieli.. Opracowała: Aneta Sławińska Liczba godzin: 3 Materiały i pomoce: fotografie ziaren zbóż-Internet, plansza interaktywna - Etapy powstawania chleba, chleb wieloziarnisty, wklejki do zeszytu- rodzaje zbóż, plastelina,SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM „TIK" W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA" PRZEDMIOT: edukacja wczesnoszkolna PROWADZĄCA: Agnieszka Fortuna SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 8 im..

• Ćwiczenia grafomotoryczne - wykorzystanie tablicy interaktywnej (program Flow!Works).

To może nastąpić bardzo szybko, jeśli tylko tablice interaktywne będą używane przez nauczycieli zgodnie z .. (Uczniowie najpierw w parach rozwiązują ustnie zadanie, a następnie wybrani przez nauczyciela umieszczają na mapie w odpowiednich miejscach poszczególne obrazki - na tablicy interaktywnej).. Zadanie to staje się wyzwaniem dla każdego nauczyciela, szczególnie edukacji wczesnoszkolnej.W dniu 16 i 17 sierpnia uczestniczyłam w szkoleniu nt. „Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji".. Na zachodzie kraju wystąpi całkowite zachmurzenie.Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej Temat lekcji: Literowe opowieści - zi jak ziarno .. ", która została wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.. W: Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane.. Prowadzący: Marek Suckiel; tablica interaktywna Strona główna Platforma szkoleniowa Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.. Skład zespołu: Katarzyna Koczy (przewodnicząca), Marta Wija Zadania do realizacji Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez .Tablica interaktywna w edukacji wczesnoszkolnej opublikowane: 29 maj 2012, .. 15.00 w "Małej Szkole" Niepublicznej Szkole Podstawowej w Koninie Żagańskim odbędzie się konferencja poświęcona wykorzystaniu tablicy interaktywnej SMART Board w nauczaniu dzieci w wieku wczesnoszkolnym.cej, prezentuję niektóre interaktywne mate-riały w nauce języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej podkreślając, iż różnorod-ność ćwiczeń, wspaniała grafika i animacje oraz tematy z kręgu zainteresowań dziecka czynią nowoczesne metody nauczania języ-ków obcych niezwykle atrakcyjnymi i efek-tywnymi .„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej" - część I - zawiera 4 projekty tematyczne przeznaczone dla klasy 1 szkoły podstawowej..

... Przykładowy sposób wykorzystania tablicy w pracy z całą klasą ... Rzeczoznawca podręczników.

.Tablica interaktywna jako jedno z urządzeń elektronicznych, zadomowiło się w polskich szkołach i przedszkolach.. EFS , 2013 Prezentacja zawiera: ćwiczenia interaktywne, multibook, edukacja online, mapy myśli, elektroniczne dyktando POBIERZ .5 czerwca, w "Małej Szkole" w Koninie Żagańskim (woj. lubuskie) odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poświęcona wykorzystaniu tablicy interaktywnej w nauczaniu.. • Pisanie wyrazów w liniaturze.. 66.• Ćwiczenia w czytaniu tekstów na różnych poziomach.. Pełniła funkcję .Tablica interaktywna - więcej niż rzutnik: funkcje tablicy i przykłady zastosowania, praca w programie tablicy, Otwarte zasoby edukacyjne, portale i darmowe multimedia w sieci dla każdego przedmiotu i poziomu kształcenia, przykłady portali i źródeł do wykorzystania na lekcji: pomoce dydaktyczne, interaktywne ćwiczenia, gry, etc.,Coraz więcej szkół inwestuje w zakup tablic interaktywnych..

34.Co spowodowało, że zdecydowała się Pani na rozpoczęcie pracy nad książką „Tablica interaktywna w edukacji wczesnoszkolnej.

Szkoły uczestniczą w wielu projektach i pro - gramach lokalnych oraz krajowych, którychpoznasz narzędzia dostępne w oprogramowaniu tablicy interaktywnej, .. Przykładowy sposób wykorzystania tablicy w pracy z całą klasą .. mgr pedagogiki, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i informatyki, autorka wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych w czasopismach pedagogicznych, m.in. w "Forum Nauczycieli .Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji wczesnoszkolnej (i nie tylko) wcale nie musi wiązać się z zakupem nowych programów.. - R. 35 (57), nr 1 (2011/2012), s. 64-77 Przykłady wykorzystania tablicy interaktywnej dla tematu: Pogoda, na różnych przedmiotach w edukacji wczesnoszkolnej.. • Odczytywanie wyrazów z sylab zapisanych w liniaturze.. Współorganizatorami konferencji byli:wykorzystać, ich w procesie nauczania?. Przykłady zabaw, gier i ćwiczeń dla najmłodszych oraz praca w chmurze z materiałami, dzięki czemu nauczyciel sprawnie gromadzi i operuje zasobami internetowymi, które są na wyciągniecie ręki w każdej chwili.Ćwiczenia interaktywne w edukacji wczesnoszkolnej.. • Układanie zdań z rozsypanek wyrazowych.. Wyniki badań prof. Somekha, które zostały wyżej przywołane, wskazują na pozytywny wpływ na osiągnięcia uczniów, gdy byli nauczani za pomocą tablicy interaktywnej przez ponad dwa lata.w pracowniach edukacji wczesnoszkolnej znajduje się tablica interaktywna bądź pro-jektor multimedialny.. • Wspólne rysowanie słonia.33.. Jana Pawła II w Będzinie KLASA: I DATA: 12.04.2018 r. CZAS TRWANIA: 45 min.. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele pracujący w edukacji wczesnoszkolnej oraz z klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej w Żółkiewce.. Moje doświadczenia z tablicą SMARTWykorzystanie tablicy interaktywnej w akademickim procesie kształcenia przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji - analiza wybranych wyników badań W artykule przedstawione zostały wybrane wyniki badań, przeprowadzonych przez autorów opracowania w czerwcu 2014 roku.ćwiczeń edukacyjnych online do wykorzystania na tablicy interaktywnej, w pracowni komputerowej, na tablecie, smartfonie, urozmaicenia lekcji w duchu „nauki przez zabawę", sprawdzonej przez nauczycieli i nagradzanej przez metodyków platformy edukacyjnej dla edukacji wczesnoszkolnej,W ramach projektu „Aktywna tablica", dnia 26 lutego 2019 r. odbyło się szkolenie z obsługi aktywnej tablicy prowadzone przez e-koordynatora panią Edytę Majkut..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt