Przewozy ładunków i pasażerów w 2018 roku

przewozy ładunków i pasażerów w 2018 roku.pdf

W grudniu 2017 roku oferowanie cargo wzrosło o 3,3 proc. - Przewóz ładunków lotniczych osiągnął najwyższe wzrosty od czasu odbicia od globalnego kryzysu finansowego w 2010 roku.Na 57 tys. ton przewiezionych ładunków w 2019 roku złożył się nie tylko przewóz towarów, ale także transport poczty oraz e-commerce - tu narodowy przewoźnik obsłużył aż o 20% większy wolumen niż w 2018 roku.. To najlepszy wynik od 16 lat.Taki stan będzie się utrzymywał, bowiem w przewozach towarowych w Polsce większy udział mają masowe przewozy ładunków sypkich, głównie węgla kamiennego, a ostatnio także kruszyw do budowy dróg, a te ładunki są z natury dedykowane dla transportu kolejowego.Wewnątrzportowe przewozy pasażerów statkami żeglugi przybrzeżnej w 2018 r. wyniosły 578 tys. osób (wzrost o 11,1% w skali roku), a średnia odległość przewozu jednego pasażera - 5,5 km .W pierwszym miesiącu 2020 roku w przewozach pasażerskich przewieziono blisko 28,6 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 7,7% w porównaniu ze styczniem 2019 r. Praca przewozowa w styczniu wyniosła ponad 1,7 mld pasażerokilometrów, zaś praca eksploatacyjna blisko 15,4 mln pociągokilometrów.W ubiegłym roku wszystkimi rodzajami transportu łącznie przewieziono ponad 2 mln ton - wynika z raportu "Przewozy ładunków i pasażerów w 2017 r." przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.Przewozy towarowe grup ładunków w 2019 roku - Aktualności - Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny to towary których kolej przewiozła najwięcej w ubiegłym roku..

zm., Opracowanie GUS z dnia 30.05.2017 r. w sprawie przewozu ładunków i pasażerów w 2016 roku.

Najpopularniejszym przewoźnikiem na lotnisku w ubiegłym roku był PLL LOT, a kierunkiem regularnym - Londyn, czarterowym zaś Antalya.Słabsze wyniki w porównaniu do roku 2018 uzyskali w 2019 r. przewoźnicy towarowi.. Spadek ten dotyczył głównie przewozów w transporcie międzynarodowym, w szczególności ładunków eksportowanych - wynika z dan289,9 mln ton ładunków przewieźli przewoźnicy transportem samochodowym w 2018 roku - podał Główny Urząd Statystyczny.. Wojewódzki bilans przewozów ładunków transportem samochodowym w podziale na ładunki nadane i przyjęte, w przekrojach: kraj, województwa.. W tym segmencie dominują przewozy międzynarodowe (72,1%), a średnia odległość przewozu jest o ponad 100 km większa od średniej dla ogółu .Przewozy grup towarowych w 2018 r. - Aktualności - Ubiegły rok zakończył się wzrostami w zakresie przewozów towarów koleją.. Towary z grupy rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa stanowiły ponad 27% przewiezionej masy.. Opracowanie GUS z lipiec 2017 r.- Transport, wyniki działalności w 2016 roku,Kolej ma za sobą bardzo dobry rok..

Zwiększyły się również przewozy pasażerów transportem kolejowym, morskim i wodnym śródlądowym.

Ta kategoria stanowiła ponad 38% masy towarów przewiezionych koleją.. Przewozy osób transportem drogowym (bez przewozów komunikacją indywidualną) w roku 2015 wynosiły 416,8 mln pasażerów, natomiast praca przewozowa liczyła 21 570 mln pasażerokilometrów.Liczba podróżujących autobusami zmniejszyła się w stosunku do roku 2005 42,7% (728,0 mln osób), a w stosunku do roku 2014 o 3,4% (431,5 mln osób).Przewozy towarowe w 2019 r. Przewozy towarowe w 2018 r. Przewozy towarowe w 2017 r. Przewozy towarowe w 2016 r. Przewozy towarowe w 2015 r. Przewozy towarowe w 2014 r. Przewozy towarowe w 2013 r. Przewozy towarowe w 2012 r. Punktualność przewozów towarowych w I kwartale 2020 r. Punktualność przewozów towarowych w 2019 r.2.. 1 Wyszczególnienie 2017 2017=100 2016=100 Przewozy ładunków i pasażerów w 2018 r. W 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost przewozów ładunków wszystkimi rodzajami transportu, z wyjątkiem śródlądowego transportu wodnego.. Łącznie koleją przewieziono w ubiegłym roku ponad 236 mln ton ładunków, czyli o 13,9 mln mniej niż w 2018 r. Szef UTK zaznaczył jednak, że z roku na rok rośnie masa przewozów intermodalnych.Kolejny dobry rok dla kolei - wyniki przewozów za 2019 r. - Aktualności - Koleją w 2019 r. podróżowało 335,9 mln pasażerów..

Jak podał w czwartek Urząd Transportu Kolejowego (UTK), w 2018 r. pociągami pojechało 310,3 mln pasażerów.

Przewozy towarowe W 2019 r. koleją przetransportowa no ponad 236 mln ton ładunków, co stanowi spadek o 13,9 mln t on (5,5%) w porównaniu do 2018 r. Pon ad 40% przewozów wykonało PKP Cargo.. Oprócz tego z danych zebranych przez GUS wynika, że sektor transportu i gospodarki magazynowej był jednym z tych, w których zatrudnienie wzrosło najbardziej.Mimo dużych wzrostów w ostatnich latach jego udział w przewozach koleją jest nadal niewielki: 6,1% przewozu ładunków (14,7 mln ton w 2017 roku) oraz 9,9% pracy przewozowej (5,4 mld t-km).. Przetransportowano ponad 236 mln ton ładunków, co w ujęciu rok do roku stanowi spadek o 13,9 mln ton (5,5 .Popyt na przewozy frachtu w grudniu ubiegłego roku wzrósł o 5,7 proc. i był wyższy od średniego tempa wzrostu za ostatnie pięć lat.. Przewozy ładunków W 2017 r. dynamika przewozów ładunków wszystkimi rodzajami transportu (z wyjątkiem transportu rurociągowego i transportu wodnego śródlądowego) w porównaniu z rokiem poprzednim osiągnęła poziom nienotowany co najmniej .W odniesieniu do transportu morskiego szacuje się, że całkowita liczba pasażerów wsiadających i wysiadających w portach UE w 2017 r. wyniosła niemal 415 mln osób, co stanowi wzrost o 4,6 % w porównaniu z rokiem poprzednim (zob.. W rozpoczętym właśnie 2020 roku planowany jest dalszy wzrost transportowanego łącznie cargo i poczty aż do blisko .Przewozy ładunków transportem samochodowym w eksporcie i imporcie (w tonach i tonokilometrach), w przekrojach: kraje, grupy ładunków (klasyfikacja NST 2007)..

wykres 5).W 2016 r. środkami transportu publicznego 1 przewieziono 693,9 mln pasażerów, tj. o 1,4% mniej niż przed rokiem.

przewozy ładunków i przewozy pasażerów wykonane przez polskich przewoźników morskich w rejsach żeglugą morską i przybrzeżną, zakończonych w roku sprawozdawczym, statkami własnymi i statkami dzierżawionymi pływającymi pod banderą polską i obcą.. Mniejsze były przewozy jedynie w transporcie samochodowym, wzrosły natomiast w transporcie kolejowym, morskim, wodnym śródlądowym i lotniczym.Transport autobusowy.. To o ponad 25 mln więcej niż w 2018 r. Jest to również najlepszy wynik od 2001 r. W minionym roku koleją przetransportowano ponad 236 mln ton ładunków, co stanowi spadek o 5% w porównaniu do 2018 r.Ir - 10 „Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych" - PKP PLK S.A. z dnia 29 września 2004 roku z późn.. Największy wpływ na wzrost przewozów miał transport kruszyw, których w 2018 r. przewieziono o 8 mln ton .W niewielkim stopniu wzrosła liczba pasażerów przewiezionych środkami transportu publicznego.. Zwiększyły się również przewozy pasażerów transportem kolejowym, morskim i wodnym śródlądowym.Przewozy ładunków w kontenerach transportem kolejowym normalnotorowym w 2018 r. .. .W 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost przewozów ładunków wszystkimi rodzajami transportu, z wyjątkiem śródlądowego transportu wodnego.. Zwiększyły się również przewozy pasażerów transportem kolejowym, morskim i wodnym śródlądowym.. Przewieziono 250 mln ton ładunków - o ponad 4% więcej niż w 2017 r. Najwięcej towarów przewieziono w grupach węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny.. Na trzecim miejscu znalazła się grupa koks, brykiety .Przewozy ładunków w grudniu 2011 roku wzrosły rok do roku o 10,4 proc. do 38,0 mln ton, a miesiąc do miesiąca spadły o 5,5 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny..Komentarze

Brak komentarzy.