Strategia rozwoju województwa śląskiego śląskie 2020 pdf
-„Model wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020", - „Model wdrażania Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010- 2020", Po pięciu latach, w wyniku zmiany uwarunkowań gospodarczych i społecznych oraz zasad prowadzenia polityki regionalnej po akcesji Polski do Unii Europejskiej, przystąpiono do jej aktualizacji i opracowano dokument pt .Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 2 | S t r o n a Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat.. Oznacza to, że w realizację Strategii powinna być zaangażowana jak Śląskiego, Rozwoju Województwa Śląskiego,Opracowane dokumenty Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013 - 2020 - RSI WSL, Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 - PRT stanowią mały wycinek rozwiązań tworzonych i wdrażanych dla rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości poprzez efektywną i lepiej adresowaną pomoc publiczną.rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020.84 2.. Pliki do pobrania 6,1MB PDF Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" Historia dokumentuZarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 1128/258/IV/2013 z dnia 28.05.2013 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag dla projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" wraz z Prognozą oddziaływania na środowiskoStrategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020", przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr III/47/1/2010 na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2010 roku..

2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn.

Dynamika wzrostu wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego szczebli .. kultury zakontraktowało województwo śląskie, przed województwami mazowieckim i .. wykorzystano także określony w —Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 Œ 2020fl .Strategia pozwala zarządzać zasobami w długim okresie czasu Strategia Rozwoju Gminy Środa Śląska na lata 2012-2020 jest powiązana z innymi dokumentami, odnoszącymi się do różnorodnych obszarów życia gminy: 1) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Środa Śląska na lata 2009-2013Strategia dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 identyfikuje możliwości współpracy pomiędzy województwami śląskim i małopolskim oraz wskazuje kierunki, typy projektów i projekty umożliwiające rozwijanie i zacieśnianie tej współpracy.. Projekt Strategii Rozwoju Województwa śląskiego „Śląskie 2020" został opraco-wany w oparciu o zasadę partnerstwa społecznego, a co za tym idzie jej wdrażanieoraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim jest zgodny z założeniami Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006- 2020, w tym z priorytetem II „Rozwój ekonomii społecznej jako instrumentu aktywnejW związku z przystąpieniem przez Samorząd Województwa Śląskiego do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" (Uchwała Nr V/55/7/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.) w dniu 11 października 2018 r. zorganizowano konferencję otwierającą prace nad dokumentem..

zm.), art. 6, art.14a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn.

Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie art. 41 ust.. Konsekwencją wspólnych działańProgram Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+.. Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030" wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych.Na temat oczekiwań i kierunków rozwoju województwa, dyskutowali w Sali Sejmu Śląskiego uczestnicy debaty regionalnej „Śląskie 2030 - wizja i cele rozwoju" W związku z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa, marszałek Jakub Chełstowski zaprosił do dyskusji szerokie grono wiodących aktorów sceny regionalnej.Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku - załącznik - 5 - nej).. Dokument jest zgodny z czasookresem Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. z perspektywą do 2030 r. Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ jako dokument branżowy zapewnia realizację celów następujących dokumentów strategicznych:Ruszają konsultacje społeczne.. zm.), art. 39 ustawy .Niniejszy projekt stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+"..

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i kierunki rozwoju naszego regionu.Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr IV/38/2/2013 na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2013 roku przyjął Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+", stanowiącą aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020", przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego 17 lutego 2010 roku.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie .. 2020-10-14 V Śląski Kongres Prawa Oświatowego Tegoroczna edycja kongresu zostanie zorganizowana on-line .Zaktualizowana Wojewódzka Strategia Polityki Społecznej stanowi integralną część Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+", przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. Ponadto jest zgodna z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 rokuStrategia „Śląskie 2020+" Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" Strategia rozwoju Strategia Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2014-2020, opracowana pod kierunkiem dra Krzysztofa Wrany, przy udziale Grupy roboczej ds. RPO WSL 2014 - 2020 oraz członków ZwiązkuStrategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+" dla swej skuteczności wymaga uspołecznienia na każdym etapie..

Opracowanie: Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 KatowicewojewÓdztwo ŚlĄskie strategia rozwoju wojewÓdztwa ŚlĄskiego ŚlĄskie 2020 katowice, luty 2010 r. 2 spis treŚci: wprowadzenie diagnoza ogÓlna wizja bilans strategiczny regionu swot...Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020 to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowanych przez samorząd województwa.

Za aktualizacją Strategii przemawiały zmieniające się .Głosowanie nad uchwałą określającą Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Zielone Śląskie 2030" było jednym z najważniejszych punktów październikowych obrad Sejmiku..Komentarze

Brak komentarzy.