Udział w radach pedagogicznych efekty
Dziś postaram się Was zachęcić do podejmowania innowacyjnych działań i pokazać, jak w miarę szybko i „bezboleśnie" można przejść przez całą .- udział w Radach Pedagogicznych.. Na realizację niektórych innowacji przydzielono dodatkową godzinę lekcyjną, częśćfunkcjonowaniem.. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.. Jestem im bardzo wdzięczna.Udział w szkoleniach związanych ze zdobywaniem kolejnych stopni awansu zawodowego.. • Wykaz bibliografii.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.. Przedstawienie innowacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.. Sporządzałam plany ewaluacji, dokumentację z jej przebiegu oraz sprawozdani z jej realizacji.. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu, jakości pracy szkoły.Rada Pedagogiczna organizacyjna nr 3 w sprawie projektu planu finansowego placówki (11.12) Rada Pedagogiczna w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola nr 4 (22.01) Rada Pedagogiczna analityczna nr 5 (10.02) Rada Pedagogiczna nr 6 w sprawie projektu organizacyjnego placówki na rok szkolny 2016/2017 (16.05) Rada Pedagogiczna analityczna nr 7 (01.07)Brałam aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.. 3 ustawa o systemie oświaty).. Uchwały podejmowane są, gdy potrzebna jest decyzja lub opinia/wniosek organu kolegialnego w zakresie posiadanych przez ten organ kompetencji.Pedagogicznego w wyznaczonej szkole podstawowej, gimnazjalnej lub szkole ponadgimnazjalnej przez okres 30 godzin..

Innowacje pedagogiczne na różnych etapach edukacyjnych - udział procentowy.

Wspieranie młodych nauczycieli.brałam udział w Radach Pedagogicznych poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym, szczególnie w związku z systemem awansu zawodowego gromadziłam własne zasoby tekstów w/w aktów w formie pisemnej oraz w formie multimedialnej (na płycie CD-ROM i dyskietkach) poprzez korzystanie z zasobów dostępnych w Internecie (zał.). c) Wnioski: Aktywny udział w Radach Pedagogicznych wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły, daje satysfakcję z możliwości aktywnego udziału w życiu szkoły.. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.ClassDojo - kontynuacja innowacji pedagogicznej realizowana na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej w kl. I B przez Monikę Kaliszewską w roku szkolnym 2019/2020.. Każdy zawód ma określone cechy specyficzne związane z realizacją celów i zadań.• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.. 3.Podjęcie działań przez Dyrektora szkoły Dyrektor szkoły przekazuje innowację wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady pedagogicznej i zgodą autora lub zespołu autorskiego, organowi prowadzącemu szkołę, jeżeli innowacja wymaga dodatkowych środków finansowych.Zaplanowanie przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego dla kwalifikacji z wykorzystaniem zadań jawnych: ..

W roku szkolnym 2013/2014 w naszej placówce realizowano 13 innowacji pedagogicznych.

dzięki temu dowiedziałam się, jakie są moje obowiązki i mogłam dobrze planować2.. Poprzez udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej uczestniczyłem w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.. ClassDojo to aplikacja, która pozwala nauczycielom w sterowaniu jakością zachowania i zaangażowania w naukę uczniów w klasie - w sposób wygodny, motywacyjny i przyjazny, m.in. poprzez stworzenie Klasowego Regulaminu Zachowania.Rady Pedagogicznej Prawa dziecka w praktyce szkolnej; • szkoleniowe posiedzenie IX 2013 X 2014 II 2014 IV 2015 X 2015 .. Zadania Formy realizacji Termin Efekty 4.. W czasie trwania stażu uczestniczyłam w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych wynikających ze statutu placówki.. rok szkolny 2014/2015 Zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji nauczyciele 3.. W okresie stażu brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce.W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele (art. 40 ust..

a) Opis realizacji Jako jeden opiekunów Samorządu Uczniowskiego brałem czynny udział jego pracach.

Organizuję Rady Pedagogiczne Szkoleniowe, do prowadzenia których zaprosiłam pracowników PPP oraz pedagogów z innych szkół.Efekt: udział w szkoleniu „Klucz do uczenia się - moduły matematyczne" pozwolił pozyskać dla przedszkola zestaw pomocy dydaktycznych w postaci konspektów, szablonów do wielokrotnego wykorzystania oraz drewnianych klocków modularnych stosowanych w konstrukcjach do wszechstronnego nauczania matematyki w edukacji przedszkolnej .„Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna", a uchwała ta „może być podjęta po uzyskaniu: 1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, 2) opinii rady szkoły, 3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia .W czasie trwania stażu brałam również udział w szkoleniach prowadzonych przez członków Rady Pedagogicznej w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.. Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w posiedzeniach zespołów samokształceniowych przedszkola.pedagogicznych.. Poprzez wzajemną wymianę doświadczeń, umiejętności czy stosowanych metod nauczania możemy wzbogacać warsztat pracy dydaktycznej i wychowawczej.Uczestniczyłam w radach szkoleniowych w ramach WDN-u..

Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.

Uczestniczyłam w pracy zespołu do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej w latach 2015/2016 i 2016/2017Polska szkoła potrzebuje innowatorów - nauczycieli z pasją, partnerów w relacjach, mentorów zachęcających i wspomagających uczniów w rozwoju, autentycznych autorytetów, którzy czują, że mogą być prekursorami zmian.. Realizacja szkolnych programów edukacyjnych.. Corocznie wraz z p.Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne.. Efekty działań: Zapoznanie w wyżej wymienionymi aspektami pracy w przedszkolu i udział w Radach Pedagogicznych przyczyniło się do usprawniania mojej pracy w przedszkolu.. Udział w pracach zespołów zadaniowych.. 5.0 9.2 01 7 Przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.. W ramach WDN uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach dotyczących: - dokumentacji pedagogicznej, organizacji nadzoru pedagogicznego, aktów wykonawczych do Statutu Szkoły, organizacją przebiegu nauczania, procedur przepływu informacji (2004r.. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.2 pkt 1. .. samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznegoSposób realizacji: • aktywny udział w pracach komisji przedmiotowej, • udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, • udział w konferencjach metodycznych, • udział w konsultacji zespołowej o tematyce: Awans zawodowy nauczyciela- plan rozwoju zawodowego, zorganizowanym przez Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w .Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych: .. Uczestnictwo w opracowaniu Programu Wychowawczego Szkoły.. Udział nauczycieli w konferencjach metodyczno-dydaktycznych, warsztatach.. W czasie trwania mojego stażu spotkałam się z życzliwością wielu osób w środowisku szkolnym.. rok szkolny 2014/2015 Zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji nauczyciele 4.. Uczestniczyłam w pracy zespołu do spraw ewaluacji.. Efekty: • Poszerzanie wiedzy poprzez czytanie artykułów zamieszczanych przez innych nauczycieli w Internecie.. ),W roku szkolnym 2008/2009 opracowałam procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, z którymi następnie zapoznałam Radę Pedagogiczną.. W czasie praktyki słuchacze powinni zapoznać się z całokształtem pracy w szkole, a w szczególności z : organizacją szkoły jako placówki opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej;Nie miałam okazji w mijającym roku szkolnym protokołować Rady Pedagogicznej.. • Zapoznanie się w trakcie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, przepisami przeciwpożarowymi oraz praktyczne ichRada pedagogiczna, a także rada szkoły oraz rada rodziców, jako organy kolegialne, podejmują decyzje i wyrażają opinie w formie uchwał..Komentarze

Brak komentarzy.