Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020 wzór
Harmonogram spotkań z opiekunem stażu.. Dyrektor.. Cały okres stażu Potwierdzenie współpracy z nauczycielem - stażystą.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJAPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. przedszkola.. Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.. Nawiązanie.. Opiekun stażu.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020. czerwiec DokumentacjaPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Elżbieta Braś nauczyciel stażysta Niepublicznego Przedszkola im.. Koniecznie trzeba go wypełnić własnymi pomysłami.. Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Specjalność Kształtowanie i Ochrona Środowiska .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.- 31.05.2020r) Beata Woronowicz..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020 1.

2 pkt.. Nauczane przedmioty:biologia, chemia, matematyka, fizyka .. 4.Musi oczywiście napisać dwa plany rozwoju zawodowego adekwatne do okresu stażu - w każdej ze szkół i uwzględniające ich specyfikę (art. 9 f. 2 KN).. - czyli do 20 września 2. wrzesień - maj Prowadzenie zbioru dokumentacji ze stażu w postaci tzw. /Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Lp.. Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.2.. Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020. stażystą a. opiekunem stażu.III.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączają1.. Nauczyciel realizował własny plan rozwoju zawodowego napisany na początku stażu.. 2.Po naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust.. Gromadzenie dokumentacji, notatek, zaświadczeń, konspektów zajęć.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoOznacza to, że nauczyciel powinien w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu złożyć dyrektorowi sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, zaś dyrektor w terminie 21 dni od dnia złożenia tego sprawozdania - ustalić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Karina Mańkowska nauczyciel mianowany Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 rokuopracowania planu rozwoju zawodowego i wywiązywanie się ze swoich obowiązków opiekuna stażu Prowadzenie zajęć w obecności stażysty, nauczyciela kontraktowego..

Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Nie miał obowiązku dostosowywać go do zmienionych przepisów, więc sprawozdanie pisze z realizacji swojego planu.. OstródaPlan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Po zakończeniu stażu (31 maja) nauczyciel ma 7 dni na przekazanie sprawozdania dyrektorowi szkoły.. Realizujemy plan rozwoju zawodowego.. Sprawdźmy, jak krok po kroku przebiega realizacja stażu od 1 września 2019 r, w tym m.in. kto może otworzyć staż, jak ustalić termin jego rozpoczęcia i zakończenia oraz .Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. Walta Disneya w Chrzanowie Posiadane kwalifikacje: - Studia wyższe magisterskie: Uniwersytet im.. Jest to tylko materiał pomocniczy Plan ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców, 5) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela, 6) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego..

ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Nie jest to gotowy plan nauczyciela stażysty, zawiera on przykładowe zapisy zadań i formy realizacji z różnych przedmiotów.. współpracy między.. Obowiązek opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego wynika z Karty Nauczyciela, natomiast szczegółowe ustalenia zawarte są w rozporządzeniu MEN z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Nauczycielowi przysługuje prawo wniesienie odwołania (w ciągu 14 dni) od oceny ustalonej przez dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.TECZKA NAUCZYCIELA STAŻYSTY • Dokumenty • pliki użytkownika tylkojaa2 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • ARKUSZ OBSERWACJI STAŻYSTY.docx, ROZKŁAD OBSERWACJI I HOSPITACJI W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO.docxW tym roku więcej nauczycieli kontraktowych i mianowanych będzie mogło rozpocząć staż, zaś nauczyciele stażyści będą realizować go tylko przez 9 miesięcy..

Teczki stażysty.

Zapraszam do korzystania z materiałów.. Bibliografia literatury poświęconej problemowi awansu zawodowego nauczycieli.. Imię i nazwisko opiekuna stażu:Rozwoju Zawodowego.. Typ szkoły: szkoła ponadpodstawowa, szkoła podstawowa Początek stażu: wrzesień 2020.UWAGA!. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. 3.Dzień dobry, proszę o wzór Planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego oraz mianowanego, obowiązujacy od 1 września 2019 r."Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt