Poziomy zarządzania strategicznego
"Strategia i zarządzanie strategiczne.. Obecnie jest definiowana jako proces określania podstawowych, długofalowych celów i zamierzeń organizacji, a także przyjęcia kierunków działania i alokacji zasobów, które są niezbędne do realizacji tych celów.Zarządzanie strategiczne | dr Kalina Grzesiuk 1 MISJA ORGANIZACJI Misja - ogólny cel organizacji, rola, wiązka celów, która jest szczególnym powodem istnienia organizacji; pokazuje ogólny kierunek, w którym organizacja zmierza Najwyższy poziom celów organizacji, wyjaśnia dlaczego organizacja istnieje i coZarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne jest to proces który formułuje i wdraża strategie.. Strategii firmy.. "Strategie Konkurencji " Gebetner i s-ka, Warszawa 1996 Dzieląc strategię konkurencji na obszary działalności SJO otrzymujemy trzeci poziom strategii - strategię funkcjonalną (operacyjną), która stanowi interpretację roli danego obszaru funkcjonalnego.Zarządzanie strategiczne - proces informacyjno-decyzyjny (wspomagany funkcjami planowania, organizacji i kontroli), którego celem jest rozstrzyganie o kluczowych problemach działalności przedsiębiorstwa, o jego przetrwaniu i rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań otoczenia i węzłowych czynników własnego potencjału wytwórczego.Poziomy strategii: -korporacyjny: misje i cele funkcjonalny: marketing, finanse, produkcja, kadry..

Poziomy zarządzania strategicznego.

Z części ćwiczeniowej student może otrzymać maksymalnie 100 pkt.. Ramy czasowe: - - na poziomie .Analiza 600 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Eksperci Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dokonali analizy 600 gminnych strategii pod kątem ich przydatności do planowania i zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej polityki społecznej oraz zgodności z .Poziomy zarządzania przedsiębiorstwem.. Ze względu na kompleksowość podlegających analizie obszarów, istotnym zadaniem jest zintegrowane - ogólne - spojrzenie na całe przedsiębiorstwo, zarówno w aspekcie jego otoczenia jak i sytuacji wewnętrznej.Analizę strategiczną można zatem podzielić na dwie analizy: zewnętrzną oraz wewnętrzną, które z kolei składają się z kolejnych analiz szczegółowych.wynikają dla strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi ze strategii przedsiębiorstwa.. Decyzje podejmowane przez ścisłe kierownictwo są najczęściej opierane na zastosowanych przy świadomym planowaniu metodach i technikach wspomagających zarządzanie.. Pomocne?. Strategiczne zarządzanie kadrami obejmuje decyzje odnoszące się do pracowników, które długofalowo ukierunkowują działania w sferze personalnej i mają podstawowe znaczenie dla prowadzenia organizacji.Specjaliści w zakresie zarządzania A. Thompson i A. Strickland opracowali następującą teorię zarządzania organizacji..

Zgodnie z ich podejściu istnieją takie poziomy zarządzania strategicznego: 1.

Planowanie strategiczne polega na zapewnieniu, by firma w ramach swojej działalności operacyjnej zajmowała się tym, co jest właściwe i niezbędne dla osiągnięcia zakładanych wyników finansowych, przetrwania i rozwoju w horyzoncie kilku lat.. Zarządzanie strategiczne - kluczowe aspektyNa poziomie szczebla ogólnego istnieją plany: strategiczne, taktyczne i operacyjne.. Jest to system działań praktycznych realizowany w ramach przyjętej filozofii organizacji, tłumaczący jej rzeczywistość oraz wskazujący drogi i główne sposoby postępowania w przyszłości.. różne poziomy strategii (strategia biznesu, strategia .Zarządzanie strategiczne jest podręcznikiem skierowanym przede wszystkim do studentów studiów licencjackich i magisterskich, ale także podyplomowych.. Uniwersytet.. Podstawy strategii (1100-12-K12-PodStrat) Rok akademicki.. Z podręcznika korzystać mogą z powodzeniem właści-ciele małych przedsiębiorstw, działających w różnych branżach, nieposia-dający menedżerskiego przygotowania, a także .Tym, co odróżnia zarządzanie operacyjne od zarządzania strategicznego, jest również horyzont czasowy..

Obecnie jednak, sytuacja rynkowa ulega drastycznym zmianom,Proces zarządzania strategicznego powinien mieć charakter ciągły.

Sztuka planowani a strategicznego w dużej mierze polega na prawidłowym ustaleniu kolejności podejmowania decyzji strategicznych i koordynacji działań w różnych obszarach i na różnych poziomach zarządzania.Poziomy zarządzania strategicznego.. Do jego podstawowych cech zalicza się: • identyfikację problemów, czyli rozpoznanie i wskazanie najważniejszych problemów, mających strategiczny wpływ na poziom zaspokojenia zbio-rowych potrzeb społecznych oraz skalę i tempo procesów rozwojowych;Poziom obsługi klienta jako element zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa WSTĘP Odpowiednia obsługa klienta powinna być wpisana na stałe działalność każdego przedsiębiorstwa, którego zasadniczym celem jest osiągnięcie odpowiedniej wartości dodanej oraz wartości dla odbiorcy czyli zwiększenie zadowolenia klientów.Zarządzanie-strategiczne-wykłady last version.. Musi więc opierać się zarówno na wytyczonych przez organizację wyznacznikach tego sukcesu, jak i na zewnętrznych czynnikach tworzących otoczenie rynkowe.1 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Program wykładu w Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im..

Strategia z założenia jest długoterminowa, natomiast dla zarządzania operacyjnego typowa jest znacznie krótsza perspektywa czasowa.

Wyodrębnienie strategicznych jednostek biznesu; Wyodrębnienie grup strategicznych; Ocena portfela biznesu; Rola centrali firmy w zarządzaniu biznesemZarządzanie strategiczne 2/2.. (parafraza, str. 11 - 12) Trzy poziomy specyfiki zarządzania strategicznego: - poziom całej firmy (z odpowiedzialnością naczelnego kierownictwa korporacji) - poziom strategicznych jednostek gospodarczych (SJG), w odniesieniu do określonej dziedziny gospodarowania (sektora)* - poziom funkcjonalny zarówno całej korporacji, jak i .Poziomy zarządzania strategicznego.. Słowo strategia wywodzi się od greckiego słowa "strategos", co w starożytności oznaczało dowódcę armii lub floty.. Specyfika zarządzania strategicznego polega na tym, że jest ono formowane na trzech poziomach: na poziomie całej firmy, na poziomie strategicznych jednostek gospodarczych (SJG), w odniesieniu do sektora działalności, na poziomie funkcjonalnym całej firmy, jak i poszczególnych SJG.Cytaty i parafrazy dla: Poziomy zarządzania (0 - 2 z 2) Adam Peszko, Podstawy zarządzania organizjacjami.. Zarządzanie strategiczne a operacyjne; Składowe elementy strategii i proces budowy strategii; Cykl zarządzania strategicznego; Portfel biznesu.. (Skrypty uczelniane AGH, nr 1485), Wydawnictwa AGH, Kraków 1997, ISBN: ISSN 0239-6114 (25+6) (cytat, str. 58) Strategiczny poziom zarządzania określa ogólną orientację przedsiębiorstwa w otoczeniu, precyzuje jego misję, główne cele, wyroby i rynki oraz rozdziela zasoby między .Głównym celem zarządzania strategicznego jest redukcja niepewności płynącej z otoczenia organizacji.. Wykład - notatki .. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 61 pkt z plus .ZAWODOWEGO ZARZĄDZANIA FIRMĄ NA POZIOMIE STRATEGICZNYM.. Mając na względzie ogólną definicję .. Udostępnij.. Najczęściej głównym jego celem jest osiągnięcie sukcesu rynkowego.. Ona dotyczy ogólnych celów przedsiębiorstwa i całej jego przestrzeni.Poziomy zarządzania strategicznego 20 lutego, 2019 12:50 pm / Dodaj komentarz W celu usystematyzowania i zrozumienia pojęć z dziedziny strategii wygodnie jest dokonać podziału zarządzania strategicznego na poziomy zarządzania strategicznego.Zarządzanie Strategiczne, I. Żółtowska październik, 2009 Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.Zarządzanie strategiczne to wytyczanie sposobów realizacji długoterminowych celów przedsiębiorstwa.. Źródło: Foulkner D., Bowman C.. Zarządzanie operacyjne bezpośrednio wpływa na poziom efektywności całej organizacji i stanowi .1 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Zarządzania Zakład Zarządzania Strategicznego Prowadzący: Sławomir Kotylak ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - ćwiczenia i laboratorium ZASADY ZALICZENIA: Przedmiot Zarządzanie strategiczne oceniany jest w skali punktowej.. Źródło: B. Kożuch, Zarządzanie publiczne: w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004 s. 10.. Leona Koźmińskiego 2005/2006 Prowadzący mgr Mirosław Sosnowski Kontakt: Cele zajęć pogłębienie wiedzy o tworzeniu i typach strategii firmy dostarczenie modeli myślenia, "ram" pojęciowych Forma zajęć wykład, dyskusja, analiza przypadków Formuła .Analiza zewnętrzna..Komentarze

Brak komentarzy.