Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej I WOPFU Przeprowadzone badanie psychologiczne wykazało zaniżone wyniki ze względu na silne lęki występujące u Marty.. Data urodzenia x.xx.1996 r. .. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIAprzyjąć, że efekty edukacyjne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nie zależą wyłącznie od jego ogólnego poziomu intelektualnego, ale także od zainteresowań, motywacji, jak również ujawnianych niekiedy zdolności w jakiejś dziedzinie.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 7 z 9 włożony w wykonywanie zadania, przyrost wiedzy i umiejętności, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu zadań, stosunek do obowiązków szkolnych, stopień przygotowania - odrabianie prac domowych, ocena z języka polskiego oraz z zachowania dokonywanaUpośledzenie umysłowe w stopniu lekkim a funkcjonowanie w klasie.. W tej zakładce zbieram i opisuję zajęcia, metody, techniki, ćwiczenia przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i głębszym, dzieci z trudnościami w uczeniu się, dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, ruchowej, uczniów dyslektycznych .IPET może być bardzo obszernym dokumentem, w którym wpisane są wszystkie treści wymagane prawnie, lub może składać się z głównego dokumentu i załączników..

Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - IPET.

W związku z tym wystawiając oceny, pod uwagę brany będzie: - wysiłek, który uczeo wkłada w opanowanie .Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia Zespół (który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem/uczniem), co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenęzawartych w orzeczeniu lub z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonanej przez zespół, •określenie formy zajęć (indywidualne, zespołowe), •sposób realizacji doradztwa zawodowego np. udział w warsztatach zawodoznawczych organizowanych dla klasy, indywidualne badanie w pod kątem predyspozycjiRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I .. Wpływają on na trudności w zadaniach wymagających myślenia i przywoływania wiedzy.PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. Sybiraków w Augustowie Wprowadzenie Od początku istnienia naszej szkoły przyjmowano uczniów niepełnosprawnych z różnymiIndywidualny Program Edukacyino-Terapeutyczny dla ucznia przedszkola..

Ocena poziomu funkcjonowania dziecka, jego możliwości i potrzeb.

- dobrze funkcjonuje w grupie - lepiej kontroluje emocje .. uwzględniany będzie jego aktualny poziom rozwoju psychofizycznego.. Do programu dodano pełny opis wybranych załączników: dostosowanie programu, dostosowanie wymagań.Uczniów z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim dotyczy następująca skala procentowa: 85% - 100% → ocena celująca 84% - 76% → ocena bardzo dobra 75% - 61% → ocena dobra 60% - 36% → ocena dostateczna 35% - 16% → ocena dopuszczająca 15% - 0% → ocena niedostateczna 13.. Nauczyciel dokonuje okresowo (przynajmniej dwa razy do roku) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.Główną osią nowej strony neuroróżnorodni.com jest niepełnosprawność intelektualna.. Diagnoza f u n k c j on a l n a /wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka/ jest złożonym procesem rozpoznania, którego celem jest ocena poziomu .. Jednym z pierwszych etapów oceny poziomu funkcjonowania ucznia jest2) Zawartość indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz zakres okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - IPET określa m.in. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia, sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających .Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje bowiem okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.Program został opracowany w oparciu o wnioski sformułowane na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego..

IPET Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny - Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim.

Jerzmanowice.. 6.1.11 Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców ucznia Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Analiza funkcjonowania Chłopiec z zespołem Aspergera.. Gołańcz.. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej .WOPFU jest nierozerwalnie związane z IPET-em (O którym pisałam wcześniej TUTAJ).To połączenie wynika z tego, że bez WOPFU nie możemy stworzyć IPET-u.Musimy w pierwszej kolejności przystąpić do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka na co wskazuje ustawa: "Zespół opracowuje program (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia .WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA - diagnoza na użytek konstruowania indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych Podstawą do opracowania IPET są informacje zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wynik wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, zwanej inaczej diagnozą dla .Danuta Turłaj • IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - przedszkole • 4 Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna Mocne strony dziecka: Zmysły wzroku, słuchu, węchu i smaku funkcjonują prawidłowo..

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia Paulina M.

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną rozwijają się w różny sposób, ale najczęściej nie mają problemu z socjalizacją, chyba że wynika to z cech charakteru, które także u innych dzieci są różne.Zarówno wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia jak i ewentualnej modyfikacji IPET dokonuje się - w zależności od potrzeb - we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą i rodziców ucznia - z innymi podmiotami.Hanna Piekarska • Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim w gimnazjum• 1 Hanna Piekarska - nauczyciel wspomagający i lider Zespołu ds.Integracji w Gimnazjum nr 2 im.. Urszula Bazyluk.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaLiliana Kwas • IPET dla uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim w gimnazjum .. Nie zauważono żadnych odchyleń od normy.Nr 67, poz. 753) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach).. Wymagania edukacyjne to przewidywane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw.Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych.Zalecenia co do formy kształcenia zapisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są tylko sugestią.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być dokonywana na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, zgodnie z „Podstawa programową…"z dnia 23 XII 2008 r., jak również zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 I 2005 w sprawie warunków .osobom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt