Ankieta o sytuacji rodzinnej ucznia
Ankieta dla ucznia Proszę o szczere wypełnienie ankiety, która jest całkowicie anonimowa.. Placówkę ukarano upomnieniem.Ankieta dla ucznia na temat sytuacji rodzinnej.. h) 90 godzin bez usprawiedliwienia - uczeń pełnoletni może zostać skreślony z listy uczniów, a w przypadku ucznia niepełnoletniego szkoła wnioskuje do Sądu Rodzinnego o podjęcie działań wychowawczych.. Chcemy także poznać Twoje opinie o szkole,Ankieta dla ucznia - "Młodzież a wartości" Dorota Pieczko, Danuta Martyniuk; Ankieta dla ucznia kl. I Monika Hibner; Ankieta dla ucznia na temat sytuacji rodzinnej Joanna Biernacka-Kozerewicz; Ankieta dla uczniów "Uczeń w grupie rówieśniczej" Magdalena Szymańska; Ankieta dotycząca agresji w szkole Katarzyna Żok; Ankieta dotycząca .uczniów z ró Ŝnych klas pierwszych o ró Ŝnych profilach.. Miejscowość, Data Do Sądu RejonowegoAby jednak skutecznie organizować nauczanie i wychowanie, nauczyciel musi znać swoich uczniów.. Celem przeprowadzenia ankiety było uzyskanie od rodziców uczniów informacji na temat uwzględnieniaO ankietach, które dostali w szkołach uczniowie i ich rodzice w woj. małopolskim i lubuskim donosiły we wrześniu media.. Ankieta uczeń w szkole .Uczniowie mieli również napisać, czy byli notowani przez policję i czy toczy się przeciwko nim sprawa w sądzie.. Padają też m.in. pytania o religię - o .Ankieta, którą mają Państwo w rękach stanowi ważną część całego przedsięwzięcia jakim jest siódmy, ostatni już etap badania SUEK..

Ankieta dla ucznia".

Musi posiadać informacje dotyczące nie tylko ich cech psychicznych, ale i warunków ich życia, sytuacji rodzinnej, środowiska.. Małgorzata Majda.. Udzielaj szczerych odpowiedzi i pisz tylko to, co czujesz i my ślisz (a nie to, co my ślą inni lub co wypada napisa ć).. Ankieta dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej BARDZO PROSZĘ O SZCZERE ODPOWIEDZI.. Poznawanie uczniów jest zbieraniem danych umoliwiających żrodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej.. Z uczniem i jego rodzicami zostaje zawarty kontrakt.. Konstantynowo.Ankieta SzPZ - „Ja i szkoła" 1 Opracowanie ankiety: prof. Barbara Wojnarowska ANKIETA DLA UCZNIÓW - „JA I SZKOŁA" Prosimy Cię o odpowiedzi na podane niżej pytania.. Ewelina Kubińska.. Pytania dotyczyły sytuacji rodzinnej (Czy rodzice są rozwiedzeni?Prosimy Ci ę o udział w badaniach, które słu żą do oceny aktualnej sytuacji uczniów.. IMIĘ I NAZWISKO 2.Ankietę robiłam w szkole ponadgimnazjalnej wśród rodziców uczniów klas I .. Współpraca przedszkola z domem rodzinnym w zakresie wychowania i kształcenia przedzawodowego.. Nie ma tu „dobrych" ani „złych" odpowiedzi.. Jaraczewo.omówieniu sytuacji wnioskuje o udzielenie uczniowi nagany rady pedagogicznej.. Pami ętaj, to nie jest „klasówka".. Prosimy, pracuj samodzielnie.. ANKIETA NIE JEST ANONIMOWA, JEDNAK ZARĘCZAM, ŻE PODANE INFORMACJE POZOSTANĄ TYLKO DO MOJEJ WIADOMOŚCI..

Potrzeby dziecka - ankieta ewaluacyjna.

Dotyczą one twojego samopoczucia w szkole, osiągnięć szkolnych, obciążenia nauką.. Warszawa .. Wielospecjalistycza ocena ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym.. Czy sytuacja materialna rodziny jest: a. Zadawalająca b. Niezadawalająca, ale radzimy sobie c. Tragiczna, potrzebujemy pomocy 7.. Wniosek o wgląd w sytuację dziecka.. Dodatkowo pozwoląIndywidualne sytuacje uczniów - ankiety do ewaluacji.. Szkoła przeprowadziła wśród uczniów ankietę: „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia.. Prosz ę o szczere odpowiedzi.. Odpowiedz lub podkre śl wła ściwe.. Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu.. 1.Prezentowana ankieta pozwala rozpoznać sytuację ucznia w zespole klasowym.. ANKIETA dla UCZNIA nr2.. Niezbędna jest nauczycielowi również wiedza o właściwościach zespołu uczniowskiego, który oddano mu pod opiekę.. Martwi się również o sytuację materialną rodziny.. Badanym została przekazana do wypełnienia ankieta nast ępuj ącej tre ści: Ankieta dla ucznia Drogi wychowanku.. W specjalnych ankietach dzieci i rodzice pytani są o sytuację rodzinną oraz materialną.. Udzielaj szczerych odpowiedzi i pisz tylko to, co czujesz i my ślisz (a nie to, co my ślą inni lub co wypada napisa ć).. Przydatna dla wychowawców klas pierwszych gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych jako narzędzie do zdiagnozowanie klasy.Ankieta dotycząca sytuacji życiowej uczniów..

Informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka.

Ankieta dla uczniów o motywacji uczenia się .. Raczej zgodne, panuje miła, rodzinna atmosfera b. Raczej niezgodne, w domu są często konflikty 2.Ankieta badająca środowisko rodzinne uczniów, ich rolę w rodzinie, w klasie.. Nauczyciel powinien ją przeprowadzić w chwili zauważenia pierwszych konfliktów lub podziałów między uczniami w klasie.Ankiety na ogół są anonimowe, co pozytywnie wpływa na szczerość wypowiedzi badanego.. Dodatkowo pozwolą one dokładniej określić różnorodność potrzeb i wymagań rodziców w stosunku do edukacji ich dzieci w szkole podstawowej.. Pani Katarzyna jest sfrustrowana sytuacją w rodzinie: bezrobociem męża, pogorszeniem się ich relacji oraz brakiem pomocy domowników w czynnościach na rzecz domu i rodziny.. Cele poznawania uczniów Zdobywanie informacji o uczniach nie jest celem samym w sobie.. Ankieta jest anonimowa.. Prosimy Cię o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące znajomości i przestrzegania Twoich praw i obowiązków oraz Twojego samopoczucia w szkole.. Zadanie polegało na wybraniu swoich cech przez ucznia spośród następujących: kłótliwy, uczynny, niecierpliwy, brzydki, dowcipny, towarzyski, nielubiany.Opinie o uczniu w portalu Edux.pl .. Bardzo przydatna dla wszystkich, a szczególnie dla wychowawcy i pedagoga.. Badania dotyczyły ich sytuacji osobistej, ale - jak uznał prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - szkoła nie miała podstaw prawnych do zbierania takich danych..

V .życia, sytuacji rodzinnej i środowiska, które na nich wpływa.

Z myślą o poznaniu sytuacji uczniów opracowałem ankietę składającą się z 12 pytań oraz kwestionariusz z 23 pytaniami adresowanymi do wychowawcy klasowego i bezpośrednio do ucznia.Wzór wniosku o wgląd w sytuację dziecka.. 1.Ile osób liczy Twoja rodzina, która zamieszkuje jedno mieszkanie: a) mniej niż trzy osoby b) od trzech do pięciu osóbW celu rozpoznania sytuacji rodzinnej moich wychowanków opracowałam ankietę dla rodziców.. Przeczytaj uważnie i odpowiedz na poniższe pytania.Celem ankiety było przeciwdziałanie zagrożeniom i tworzenie programu zmierzającego do wykrycia przyczyn patologii wśród dzieci , a przede wszystkim zapobieganie wszelkim uzależnieniom w środowisku szkolnym.. Z jej wypowiedzi wynika, że jest przeciążona obowiązkami.. Oto treść ankiety: ANKIETA DLA UCZNIÓW.. ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA RODZICÓW Badaniem objęto grupę 118 rodziców uczniów klas 2c, 2d, 3c, 4c, 5c, 6c.. Informacje, o których podanie Państwa prosimy, pozwolą nakreślić rzeczywisty obraz sytuacji rodzinnej polskiego dziecka kończącego naukę w szkole podstawowej.. Ceni męża za jego poczucie humoru.Prosimy Ci ę o udział w badaniach, które słu żą do oceny aktualnej sytuacji uczniów.. Anna Ziniewicz.. Pkt o cechach uczniach przydatny przy kolejnych rozmowach np o ocenach, o budowaniu poczucia własnej wartości u uczniów Przesłała gosia13_5 Ankieta wstępna Ankietę wykorzystuję .Plik Ankieta dla uczniów badająca środowisko rodzinne uczniów ich rolę w rodzinie i w klasie.doc na koncie użytkownika spodpowieki • folder ankiety • Data dodania: 11 paź 2009 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Dziękujemy za wypełnienie ankiety .. Niezbędna jest mu również wiedza o właściwościach zespołu uczniowskiego, który oddano mu pod opiekę.Informacje, o których podanie Państwa prosimy, pozwolą nakreślić rzeczywisty obraz sytuacji rodzinnej polskiego dziecka kończącego naukę w szkole podstawowej.. Odpowiedzi udzielane w ankiecie mają pomóc wychowawcy poznać swoich uczniów, warunki, w jakich się wychowują, problemy rodziców z dziećmi, jak też oczekiwania dorosłych względem szkoły.Ankieta środowiskowa: Status społeczny rodziny, warunki do pracy a atmosfera w domu .. Ankieta zawierała także pytanie o samoocenę dziecka.. Prosimy, pracuj samodzielnie.. Prosimy Cię o wypełnienie anonimowej ankiety .Ministerstwo Edukacji Narodowej zbiera informacje o uczniach.. Nie ma tu „dobrych" ani „złych" odpowiedzi.Chce jej dobra..Komentarze

Brak komentarzy.