Otoczenie demograficzne przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo nie może ich zmieniać, może jedynie się do nich dostosować.. To ono definiuje ogół wyszczególnionych uwarunkowań ekonomiczno-prawnych, polityczno-społecznych, technologicznych, organizacyjnych, demograficznych i obyczajowych.Otoczenie dalsze- inaczej makrootoczenie, obejmuje wszystkie uwarunkowania i systemy, z którym organizacja ma stosunki pośrednie i które wpływają na jej funkcjonowanie.. Dzięki temu będziemy o wiele dalej niż konkurencja w zakresie posiadanych informacji.. Na przykład powojenny "baby boom" w USA był przyczyną przyspieszenia innowacji technicznych oraz powstania w latach 60-tych całego przemysłu produkującego wyroby dla nastolatków.otoczenie demograficzne - dokładne rozpoznanie pozwala na umiejscowienie przedsiębiorstwa w takim otoczeniu, które zapewni jak najwięcej klientów, a tym samym jak największe zyski.. Otoczenie rynkowe bezpośrednio związane jest z konkurencją.. , ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-60197-52-3 (143+2) (cytat, str. 38) Otoczenie demograficzne to zbiór naturalnych rynków wyróżnionych na podstawie charakterystyk demograficznych.. Zatem, chcąc odpowiednio ocenić sytuację przedsiębiorstwa, należy przeanalizować jego otoczenie społeczno - kulturowe.. Otoczenie demograficzne- to zjawiska dotyczące populacji, np. zmiany liczby mieszkańców, przyrostu naturalnego czy wieku zawierania małżeństw 7..

M.Mikrootoczenie i makrootoczenie przedsiębiorstwa.

Wymiary makrootoczenia.. Firma musi znać swoich konkurentów i musi być od nich lepsza: lepsze ceny, lepsza jakość, lepszy dojazd.. Istnieje również inna koncepcja dotycząca trzech poziomów otoczenia (Skonieczny 2005, s. 226): - otoczenia ogólnego, - otoczenia, z którym przedsiębiorstwo wchodzi w bezpośrednie związki, Próba analizy obecnej sytuacji dotyczącej otoczenia .Otoczenia, które występują w makrootoczeniu, są następujące: otoczenie ekonomiczne, są to zjawiska związane z gospodarką, które mogą ułatwiać lub utrudniać funkcjonowanie przedsiębiorstwa,; otoczenie społeczne, wliczają się w nie czynniki związane ze społeczeństwem tj. zachowaniami społecznymi, obecnymi trendami, stylem życia itd.,3 14.03.2012r.. Otoczenie marketingowe oddziałuje na gospodarkę, rynek, środowisko, podejmowane decyzje marketingowe ale także na różnorodne inne aspekty dotyczące funkcjonowania .Otoczenie demograficzne.. Sylwia Węglerska TiR II MSU, gr.. Należy również zastanowić się czy w danym regionie będzie popyt na nasze produkty.Otoczenie przedsiębiorstwa, czyli otoczenie organizacji jest to całokształt zjawisk, instytucji i procesów kształtujących jego stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe..

Każda organizacja jest ściśle powiązana z otoczeniem.

Głównymi czynnikami, które powinny być rozważone są: sytuacja demograficzna,Otoczenie ekonomiczne.. Sytuacja demograficzna również wywiera istotny wpływ na strategię i rozwój gospodarczy kraju, a tym samym na proces tworzenia strategii zarządzania przez przedsiębiorstwo.Otoczenie demograficzne Przedsiębiorstwo powinno również dużą uwagę skoncentrować na tej grupie czynników, ponieważ to właśnie ludzie tworzą rynek.. Wpływa na podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych przez przedsiębiorstwo.. Otoczenie międzynarodowe- relacje między krajami; jest istotne dla wszystkich przedsiębiorstwMówiąc o przedsiębiorstwie, ciężko jest pominąć otoczenie, które jest ściśle związane z nim.. Z otoczenia bowiem czerpie informację, energię, dostarczając mu w zamian swoje produkty, informacje .Otoczenie marketingowe to środowisko w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo, to co znajduje się wewnątrz jak i na zewnątrz firmy.. Mikrootoczenie przedsiębiorstwa, które określane jest również między innymi jako otoczenie bezpośrednie bądź otoczenie konkurencyjne, to czynniki funkcjonowania firmy na danym rynku i w danej branży, które wpływają na jego rozwój i funkcjonowanie.Przedsiębiorstwo działa w ramach społeczeństwa, z którego pochodzą jego konsumenci i pracownicy..

W kształtowaniu otoczenia demograficznego w różnym zakresie bierze udział państwo.

Słowa kluczowe: otoczenie demograficznePodział makrootoczenia na segmenty: otoczenie ekonomiczne, otoczenie technologiczne, otoczenie społeczne, otoczenie demograficzne, otoczenie polityczne i prawne, otoczenie międzynarodowe.. Na makrootoczenie składają się: otoczenie ekonomiczne wyznaczone przez kondycję gospodarki .Analiza otoczenia pozwala na uporządkowanie informacji oraz analizę zależności przedsiębiorstwa od warunków w jakich funkcjonuje.. Można wyróżnić kilka charakte¬ry¬stycznych elementów dotyczących zmian w tym zakresie.. Otoczenie wpływa na warunki organizacji -jej funkcjonowania, określa reguły gry, a także możliwości rozwoju, kreując szanse, ale również bariery i zagrożenia (A.K. Koźmiński, W. Piotrowski 2002 s. Organizacje działają w szeroko rozumianym złożonym i .Otoczenie demograficzne przedsiębiorstwa.. Otoczenie ekonomiczne Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa jest wyznaczane przez kondycję gospodarki.Otoczenie przedsiębiorstwa Makrootoczenie demograficzne i kulturowe przedsiębiorstwa turystycznego.. Otoczenie zagraniczne przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo na rynku zagranicznym Otoczenie konkurencyjne Makrootoczenie (zespół zewnętrznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym; przedsiębiorstwo nie ma wpływu na makrootoczenie) Analiza PEST (makrootoczenia) Czynniki polityczne System polityczny i prawny Stabilność polityczna Ideologia .Mikrootoczenie, otoczenie konkurencyjne lub otoczenie bliższe przedsiębiorstwa - w ekonomii są to wszystkie czynniki, zarówno grupy jak i konkretne podmioty, które mają bezpośredni wpływ na przedsiębiorstwo i na które przedsiębiorstwo może wpływać..

Dziś opiszę Wam otoczenie zewnętrzne w podziale na: otoczenie polityczno-prawne; otoczenie ekonomiczne;6.

Należą do niego m.in. sytuacja społeczna, system prawny czy polityka.. Należy tu wymie¬nić: ogól¬noświatową eksplozję demograficzną, starzenie się .Makrootoczenie (otoczenie ogólne lub otoczenie dalsze przedsiębiorstwa) - ogół warunków działania przedsiębiorstwa w danym państwie, regionie geograficznym, strefie klimatycznej, układzie politycznym itd.. Otoczenie technologiczne- to zmiany w technikach i technologiach wytwarzania 8.. Zbiór zewnętrznych podmiotów i sił, które oddziałowywują na możliwości rozwojowe oraz na utrzymywanie udanych .Makrootoczenie jest jedną z ważniejszych kwestii branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wchodzeniu na rynek, a także w podejmowaniu działań w trakcie funkcjonowania firmy.W literaturze pojawia się ono również jako otoczenie ogólne przedsiębiorstwa.. Makrootoczenie jest zespołem czynników zewnętrznych, które wpływają na przedsiębiorstwo i wynikają one z jego działania .Janusz Sarnowski, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.. 6 OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA A JEGO DZIAŁANIA OTOCZENIE DALSZE, MAKROOTOCZENIE OTOCZENIE DEMOGRAFICZNE A PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE Jest sumąOtoczenie przedsiębiorstwa może generować dla niego zarówno szanse i zagrożenia, dlatego też musi być brane pod uwagę przy budowaniu strategii firmy oraz wyznaczaniu jej celów.. Na otoczenie dalsze organizacji składają się określone czynniki, procesy i różnorodne uwarunkowania, które występują .Analiza PEST jest metodą służącą do badania makrootoczenia - makroekonomicznego otoczenia przedsiębiorstwa.. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - Skład opracowania: charakterystyka makrootoczenia firmy oraz omówienie jego elementów takich jak: otoczenie demograficzne, technologiczne, ekonomiczne i prawno-polityczne.. (5 stron) Liczba stron: 20 - ☑Przypisy Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego - Skład analizy .2 Otoczenie przedsiębiorstwa możemy podzielić na dwie części: otoczenie bliższe (mikroekonomiczne) konkurencyjne, branżowe, sektorowe, otoczenie dalsze (makroekonomiczne).. W jego skład wchodzą: • konsumenci (klienci) • konkurenci (czyli inne firmy oferujące te same produkty, bądź zaspokajające te same potrzeby) • instytucje i organizacje okołobiznesowe (banki, firmy ubezpieczeniowe .Otoczenie organizacji - czynniki i procesy, które bezpośrednio i pośrednio oddziałują na przedsiębiorstwo.. Dzisiaj chciałem opisać otoczenie ekonomiczne, którego wyznacznikiem jest stan gospodarki .Jest to kontynuacja poprzedniego artykułu: Analiza makrootoczenia.. Tylko dzięki temu może ona trwać i rozwijać się.. Inaczej nazywana jest generalną segmentacją otoczenia.Określa podstawowe sfery otoczenia, czyli obszary, które mają kluczowy wpływ na funkcjonowanie organizacji.Komunikowanie wewnątrz przedsiębiorstwa i z otoczeniem 23 6.1 System .. systemów operacyjnych -4 Średnia siła wpływu 28 Średnia siła wpływu -30 OTOCZENIE DEMOGRAFICZNE Siła wpływu OTOCZENIE DEMOGRAFICZNE Siła wpływu Wyż demograficzny w grupie produkcyjnej 2 Niż demograficzny w grupie produkcyjnej -4 Ograniczenie migracji .Również otoczenie rynkowe ma wpływ na podejmowanie decyzji przez przedsiębiorstwa..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt